gore

 • slika 3

South Banat Biogas Energy 353-33-2015-04, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-33/15-04
29.06.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Просторног плана општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар ''број 12/12), Урбанистичког пројекта за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kW у Селеушу на кат. парцели бр.288/1 к.о. Селеуш потврђен под број 350-17/2015-04 од 02.06.2015.год, на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год,  по захтеву ''SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY''доо из Панчева, ул. Моше Пијаде бр.113/4, издаје
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњу биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kW, на парцеле број 288/1 к.о. Селеуш, улица Едварда Кардеља, са прилазом из исте улице парцела 2281/1 к.о. Селеуш.
 
ЛОКАЦИЈА: Парцела 288/1 к.о. Селеуш се налази у зони радних садржаја у грађевинском подручију насеља Селеуш. према Препису листа непокретности бр.2173 од 01.04.2015.год. је њива5. класе земљиште у грађевинском подручију приватна својинаСоутх Банат Биогас Енерги доо Панчево, Моше Пијаде 113/4, површине 1ха88а64м2
Према копији плана бр.953-1/2015-106 од 01.04.2015.год. на парцели нема објеката, а према овереном Катастарско-топографском плану израђеном од стране ''Геовизија'' Панчево на парцели постоје објекти.
Према Урбанистичком пројекту за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kW у Селеушу на кат. парцели бр.288/1 к.о. Селеуш на парцели постоје 2 објекта који су предвиђени за рушење и објекат водоснабдевања-хидрофорска станица за повећање притиска хладне воде за насеље ''Колонија'' у Селеушу са трасокм водоводне мреже која је предвиђена за измештање на јавну парцелу 2281/1 к.о. Селеуш.
Према захтеву планира се изградња објекта и опреме за биогасно постројење за производњу електричне енергије снаге 999kW, категорија Г класификационе ознаке 230201.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и степена заузетости земљишта.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 600m2 са ширином уличног фронта минимално 20m.
Парцела број 288/1 к.о. Селеуш има површину 15.831m2 са ширином уличног фронта минимално 92m према улици Едварда Кардеља на регулационој линији.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила: из улице Едварда Кардеља, парцела 2281/1 к.о. Селеуш. Парцела такође има могућност приступа на јавно земљиште у делу парцеле 2280 али се не може користити јер улица није опремљена.
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5m.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима:
-    минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова,
-    за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 х 5,0m, за теретно возило минимално 3,0 х 6,0m (3,5 x 8,0 m), односно у зависности од величине теретног возила).
Сваки корисник је обавезан да обезбеди минимум једно паркинг место на 70 m2пословног простора (управне зграде).
Колско пешачки прилаз пројектовати и израдити према условима ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.216-2/2015 од 03.04.2015.год. према којима је дата ширина коловоза 4м, да се полупречник лепезе одговара меродавном возилу мин. 7м и прихват воде са коловоза усклађен са системом одводњавања улице.
Планирана ширина приступне саобрачајнице је 6м.
Предвиђени објекти на парцели:
-          ферментор 1
-          ферментор 2
-          лагуна
-          травнати плато за складиштење чврстих сировина-силаже
-          предскладиштење стајњака
-          когенеративно постројење у контејнеру
-          пумпно-вентилска станица
-          дозатор чврсте сировине
-          трафо станица
-          шахт за кондензат
-          припрема гаса
-          гасна бакља
-          колска вага
-          прикључење на ДСЕЕ
-          саобрачајница
-          ограда.
Размештај објеката на парцели је усклађен са наменом и задатим урбанистичким параметрима.
Намена ОБЈЕКТА: објекти биогасног постројења су намењени за производњу и испоруку електричне енергије у јавну мрежу, као и коришћење топлотне енергије, као пратећег производа, у интерне сврхе.
Примарни енергенти који се користе за производњу биогаса су енергетски усеви (кукурузна силажа) и течно стајско ђубриво:
      -       кукурузна силажа      18.000т/год
      -       течно говеђе ђубриво              8.000т/год
У ферменторима се годишње издвоје 3.883.953 Nm3 биогаса. Поред биогаса, односно метана, појавлљује се и постферменторска маса-супстрат ферментације у количини од 21.680м3/год која се пребацује у лагуну запремине 11.150м3 и испоручује агроиндустријском комплексима као квалитетно органско ђубриво.
За ванредне ситуације израђује се бакља за гас, како би се у случају прекомерне производње гаса и приликом радова одржавања и изостанка функције когенерационог постројења биогас могао спалити.
Произведени гас се из примарног и секундарног ферментора дистрибуира до гасног мотора где се механичка енергија мотора претвара у електричну енергију максималне снаге 999kW.
Као секундарни производ производње електричне енергије у гасном мотору се појављује топлотна енергија укупне количине 8.650MWh/год, од чега се за сопствене потребе користи 3.480 MWh/год. Преостала количина се преко хладњака на крову когенеративног постројења ослобађа у атмосферу а у другој фази се може искористити за загревање стакленика, сушара и сл.
Биогасно постројење конципирано је из следећих функционалних целина:
-          пријем и дозирање сувих субстрата-силажа кукуруза
-          пријем и дозирање течног говеђег ђубрива
-          пумпно-вентилска станица
-          ферментација-производња биогаса
-          сагоревање биогаса и производња електричне и топлотне енргије
-          дистрибуција произведене електричне енергије
-          складиштење остатака и пржњење.
ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА:
НАМЕНА
ПОВРШИНА У М2
УДЕО ПОВРШИНА У %
Objekti biogasnog postrojenja
1750
11,0
Objekat predaje EE u mrežu
96
0,6
Betonski platoi i zaštitne staze
730
4,6
Interna saobraćajnica
2305
14,6
Laguna
4271
27,0
Zelene površine
6679
42,2
Ukupno
15831
100,0
Укупна БРГП надземно је 1.846м2, односно укупна бруто изграђена површине је 1.846м2 и нето 1.769м2.
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ: планирано 57,8% и зелене површине 42,2%.
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ: планирано 30,8.
Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле је 70 %, укључујући и манипулативне површине. Минимална површина под зеленилом је 30%.
ОГРАДА: Планира се ограђивање комплекса са плетеном челичном сегментном оградом са поатсвљањем капије на прилазу.
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,2 m. Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна (због прегледности раскрснице), односно комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m.
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
ДРУГИ ОБЈЕКТИ: планира се уређење терена око објекта у виду саобраћајних, манипулативних и зелених површина у складу са функционалним процесом који ће се одвијати.
Уколико се радни комплекси, који на било који начин утичу на загађење животне средине, граниче са другим садржајима (становање, јавни садржаји), обавезно је формирати заштитни зелени појас у ширини од мин.4 m.
Сви објекти су приземни а неки су избетонирани платои који су уздигнути или упуштени у односу на околни терен.
Трафо станица се планира као посебан објекат у склопу постројења. У њој се предвиђа предаја електричне енергије из мреже ка постројењу и обрнуто. Димензије трафо станице су 4,3мх4,0м.
На предметној парцели се налазе 2 објекта који су предвиђени за рушење. Такође на предметној парцели се налази објекат водоснабдевања-хидрофорска станица за повећање притиска хладне воде за насеље ''Колонија'' Селеуш са трасом водоводне мреже који није у употреби и предвиђен је за измештање на суседној јавној парцели број 2281/1.
Радове на уклањању објекта наведена 2 објекта површине 32м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Радове на измештању објекта водоснабдевања-хидрофорске станице такође извести у складу са горе наведеним Законом и Правилником и Уговором о извођењу радова на регулисању и уређењу премештања хидрофорске станице за повећање притиска хладне воде сачињеног 19.03.2015.год. под број 06-403-42/15 између општине Алибунар као инвеститора и ''SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY''доо из Панчева као финансијера.
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина.
Уз границе парцеле где нису изграђени објекти формирати ободне зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањује буку и задржава издувне гасове и прашину.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се гради.
Према Идејном решењу у самом процесу производње нема отпадних вода. Са саобраћајних површина и објеката атмосферска вода се одводи на зелене површине парцеле. Саобраћајнице пројектовати са попречним падом ка спољашности од 2%, а подужни одредити према висинским котама. Уз дозатор чврсте сировине планирано је постављење каналете са решетком за скупљање евентуалних крупних комада биомасе и прљавштине којаби се нашла на платоу у току утовара чврстог супстрата.
Архитектонско, односно естетско обликовање објекта
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби. При обликовању објекта тежити ка савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа.Ускладити архитектонски израз свих објеката на парцели.
Слободне површине парковски озеленити. За путничка возила обезбедити еко паркинге (на 3 паркинга посадити дрво).
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај. За постављање истих на јавној површини потребна је посебна дозвола надлежних служби Општне.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне/складишне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ комуналне службе и да простор буде уређен у складу са условима заштите животне средине.
Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу, или септичку јаму изграђену и складу са прописима (уколико не постоји насељска канализација).
Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у реципијент пречистити на сепаратору уља и масти.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област делатности. При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при избору материјала за градњу имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Уз објекте повећаног  ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал се не може сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.), морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети лаке преградне зидове, лак кровни покривач и довољно прозорских површина.
Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Према Идејном решењу при примени планиране технологије основне опасности по животну средину могу се јавити само у случају акцидента. Одабраном технологијом рада уз примену прописаних законских норматива, превентивним мерама и мерама за смањење и спречавање загађења ваздуха, земљишта, воде и буке, утицај на животну средину своди се на минимум.
Према условима МУП Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуције у Панчеву 07/24 број 02-217-23/15 од 13.01.2015.год. и Закључку о исправци број 02-217-23/15-1 од 04.03.2015.год.  дати су услови за израду пројектну документацију у складу са наведеним законима и Правилницама, обавеза израде елебората о зонама опасности као и да се након израде пројеката прибави сагласност на пројектну документацију у делу који се односи на заштиту од пожара, а у поступку употребне дозволе прибави сагласност на спроведене мере. 
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара,елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености, систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др. Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCS скале.
Заштита од високих подземних вода спроведена је изградњом мелиоративних отворених канала, подељеним у неколико сливова за одводњавање.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, односно ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине.
Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске мере заштите које се разрађују у техничкој документацији.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕНА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:
- колско-пешачки прикључак на јавни пут извести у складуса условима ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.216-2/2015 од 03.04.2015.год. према којима је дата ширина коловоза 4м, да полупречник лепезе одговара меродавном возилу мин. 7м и прихват воде са коловоза усклађен са системом одводњавања улице,
 - прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу према условима ЈКП''Универзал'' Алибунар бр.381/15 од 26.03.2015.год, према којима се прикључак за воду налази у улици Едварда Крдеља цевима пречника ф80мм притиска 5бара на дубини 0,90м,
- прикључење објеката на електроенергетскуинфраструктуру извести по условима за пројектовање и прикључење од стране''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-195/4 од 03.03.2015.год, према којима је место прикључења будуће расклопно постројења на парцели 228/1к.о.Селеуш које ће радити на 35kW напону док се не стекну услови за рад на 20 kW, као и предвидети простор 12х7,06м за смештај опреме;
- условима ЈП''Србијагас''Нови Сад број 02-05-4-320/1 од 26.02.2015.год. и ''Телеком Србија''ад Београд број 6995/73764/2-2015/ЗР од 05.03.2015.год. дати су услови за пројектовае и изградњу комплаекса али не и услови за прикључење који нису предмет ових локацијских услова.
Уз захтев поднето је ИДР-идејно решење бр.2/2015 од марта 2015.год, израђен од стране ''Моделарт архитекти'' Димитровград, доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 290,00 динара и накнаде стварних трошкова у износу од 2.550,00 динара.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са овим условима у делу планирања паркинг простора.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радове на уклањању наведена 2 објекта површине 32м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Радове на измештању објекта водоснабдевања-хидрофорске станице такође извести у складу са горе наведеним Законом и Правилником и Уговором о извођењу радова на регулисању и уређењу премештања хидрофорске станице за повећање притиска хладне воде сачињеног 19.03.2015.год. под број 06-403-42/15 између општине Алибунар као инвеститора и ''SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY''доо из Панчева као финансијера.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење број бр.040240-РЕ/14-0 од јуна 2015.год, израђен од стране ''ПРОЕНЕРГО'' Нови Саду аналогној и дигиталној форми;
 2. Доказ о уплати таксе и накнаде;
 3. Урбанистички пројекат за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kW у Селеушу на кат. парцели бр.288/1 к.о. Селеуш потврђен под број 350-17/2015-04 од 02.06.2015.год;
 4. Потврда о регистрованим подземним водовима бр.956-01-1/2015 од 06.01.2015.год;
 5. Копија плана бр.953-1/2015-106 од 01.04.2015.год;
 6. Оверени КТП израђен од стране ''Геовизија''Панчево од 2015.год;
 7. препис листа непокретности бр.2173 к.о. Селеуш од 01.04.2015.год;
 8. Уговор број 06-403-42/15 од 19.03.2015.год;
 9. услови ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.216-2/2015 од 03.04.2015.год;
 10. условима''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-195/4 од 03.03.2015.год;
 11. услови ЈКП''Универзал''Алибунар бр.381/15 од 26.03.2015.год;
 12. Услови ЈП''Србијагас''Нови сад бр.02-05-4/320/1 од 26.02.2015.год;
 13. Услови ''Телеком Србија''ад Београд бр.6995/73764/2-2015/Зр од 05.03.2015.год;
 14. Услови МУП-а бр.02-217-23/15 од 13.01.2015.год и закључак бр.02-217-23/15 од 04.03.2015.год.
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                         дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,с.р.
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81