gore

  • slika 3

Biogas energy doo Beograd 353-27-15, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353- 27/2015-04
Алибунар, 01.06. 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/ 641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, пступајући по захтеву за издавање локациских услова поднет од стране  ''Biogasenergy'' доо са седиштем  у  ул. Вукосава Ољаче бр.11. на основу члана 15. 22. и 41. Одлуке о организовању општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 32/2014 и 13/2015), Решења начелника Општинске управе Алибунар о овлашћењу број:1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.године и 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015 године применом члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 –испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС 54/13, 89/13-одлуке УС, 132/14 и 145//14) , члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15) и члана 7.став 2. Уредбе о локациским условима (''Сл. гласник РС'' 35/15) доноси
 
З А К Љ У Ч А К
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских условапод бројем 353- 27/2015-04од 01.06.2015. године  поднет од стране''Biogasenergy'' доо са седиштем у ул. Вукосава Ољаче бр.11. из Београда, због неиспуњавања формалних услова за даље поступање по истом и недостатака у садржини достављеног идејног решења као непотпун..
Уз захтев  поднео је Идејно решење које није израђено у складу сачланом 35.до 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15) у делу који се односи:
-Неопходно јеускладити захтев за издавање Локацијских услова и идејно решење  у погледу усаглашавања података и  са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15) и законом.
 -Сходно члану 13.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15) идејно решење (ИДР) спада у техничку документацију која са сходно члану 22. наведеног правилника између осталог израђује на основу геодетске подлоге. Геодетске подлоге  чине катастарско- топографски план и извод  из катастра подземних инсталација. Приложеноидејно решење  ускладити са напред наведеним.
- Графичка документација се мора ускладити са чл. 40. став 2. тачка 1. 2. и3. Правилника (Ситуациони план и подужни профил трасе, карактеристичне попречнепрофиле у размери која је у складу са Правилником као и приказати све делове предметног објекта:  са прикључном шатом код ГМРС, трасом гасовода,бетонском шахтом за смештај ручне кугласте противпожарне славине  и МРС).
- Неопходно јеускладити захтев за издавање Локацијских услова и идејно решење тако што ће се подаци из захтеа:''објекат локалне мреже гасовода, локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса на пацелама 5154/1,5350/15,5350/16 и 5350/20 у к.о Иланџа''  усагласити са подацима идејног решења прикључни гасовод и МРС за електрану на биогас ,Иланџа кат.парцеле 5154/1,7634,5350/15,5350/5, 5350/3, 5350/16 и 5350/17 к.о.Иланџа''.
-Неопходно јеускладити захтев за издавање Локацијских услова и ускладити податке из идејног решења
тако што ће се исто дефинисати у складу са Закономодносно  правилно попунити захтев за издавање локацијских услова, у складу сачл. 7. став 1. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“ бр. 22/15).У обрасцу захтева за локацијске услове нису попуњени подаци тражени у тачки 7. 12.13.тачкама као и подци  тачке 2.-парцела /парцеле  и подаци тачке 4.-намена објекта разликују се у односу на дате  парцеле које су дате идејном решењу и главној свесци те их ускладити .
-Неопходно је извршити уплату такси и то :Административна такса са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ"у износу од 290,00 на жиро рачун РС бр.  840-742221843-57, са позивом на број 97 74-202., а накнада стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских услова на рачун број:  840-742251843-73, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202, са означењем сврхе дознаке: "уплата накнаде стварних трошкова за издавање локацијских услова".
-  Документацију доставити у аналогној и електронској форми, у складу са чл. 3.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15). Документацију уелектронској форми доставити на emailОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.и путем CD-а(потписано и оверено).
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар  не поднесе усаглашен захтев
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
''Biogasenergy'' доо са седиштем  из Београда обратио се овом  органу захтевом  дана 01.06.2015.године за издавање локациских услова за објекат локалне мреже гасовода, локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса категорије Г. Класификациони број 222100 на локацији  пацелама 5154/1,5350/15,5350/16 и 5350/20 у к.о Иланџа .
Уз захтев је поднето Идејно решење број 13/15-2 од маја 2015.године израђено од стране  израђен од стране ''KONIMITERM '' DOO Pančevo са седиштем ул. Доситеја Обрадовића 13/11 Панчево , одговорног пројектанта дипл.инг.маш.Драгослав Милић број лиценце 330 2241 03 која се састоји од  0-Главна свеске и 1.идејног решења.
Увидмо у достављено Идејно решење утврђено је да се не могу издати локацијски услови због недостатака ближе описаних у диспозитиву овог закључка као и података из поднетог захтева које треба допунити и усагласити са подацима из идејног решења.
                Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.
                Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови а захтев за издавање локациских услова није попуњен у целости  донет је закључак као у диспозитиву.
                У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општине Алибунар , не поднесе НОВ усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од 5 дана од дана достављања. се таксира у складу са тарифним бројем 3. Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама  у новчаним износу од  170,00 дин. уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.
 
               
Обрадила,
Жерављев Сперанца
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                                                   дип.инж.арх. Зорица  Миливојев
 
достављено :
1. Подносиоцу захтева
2.  Архиви

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81