gore

  • slika 3

Opstina Alibunar - 351-40-2015-04, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-40/2015-04
Датум: 25. јун 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално –стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Општине Алибунар, са седиштем у Алибунару, Трг Слободе бр. 4, у предмету издавања решења о грађевинској дозволи за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IB реда бр. 10, код ОШ ``1. Мај`` у насељеном месту Владимировац, на основу члана 192. и члана 196. Закона о општем управном поступку (``Службени лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. Гласник РС`` бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл.лист Општине Алибунар``, број 32/2014 и 13/2015), и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ИЗДАЈЕ СЕ Општини Алибунар, са седиштем у Алибунару, улица Трг Слободе бр. 4 – (у даљем тексту: Инвеститор), ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (СЕМАФОРА) на пешачком прелазу на државном путу IБ реда бр. 10 (стара ознака М-1.9), код зграде ОШ ``1. Мај`` у улици Цара Лазара у насељеном месту Владимировац, на парцели број 1628. к.о. Владимировац.
Парцела број 1628. к.о. Владимировац представља парцелу деонице државног пута IБреда број 10 Београд – Панчево – Вршац – државна граница са Републиком Румунијом (гранични прелаз Ватин) кроз насељено место Владимировац, површина парцеле износи 8ha 28a 42m2, на истој је укњижен објекат магистрални пут – улица, парцела је у државној својини, са укњиженим правом коришћења од стране Општине Алибунар и ЈП ``Путеви Србије`` у заједничком обиму удела.
            Укупна предрачунска вредност изградње предметног објекта износи 2.824.849,41 динара (без ПДВ-а).
            Саставни део овог решења су:
·      Решење о локацијској дозволи број 04-353-17/13 од 26.03.2014. године
·      Извод из пројекта за постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IБ реда бр. 10 код О.Ш. ``1. Мај`` у Владимировцу. 1628 к.о. Владимировац, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2 – главни пројектант Роланд Епер – дипл. инж. саоб. – лиценца број 370 I874 10
·      Главни пројекат постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IБреда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код ОШ ``1. Мај`` у Владимировцу, број пројекта 149/14-S од септембра 2014. године, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2 - одговорни пројектанти: за грађевински део Соња Ђуђар, дипл. инж. грађ, лиценца број 310 D305 06; за електроинсталације Арпад Нађ, дипл. инж. ел, лиценца број 353 В796 05; за собраћајну сигнализацију Роланд Епер, дипл. инж. саоб, лиценца број 370 I874 10
·         Техничка контрола Главног пројекта постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IБ реда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код О.Ш. ``1. Мај`` у Владимировцу, обрађивача д.о.о. ``GMP GRAMONT-NS`` са седиштем у Новом Саду, улица Тихомира Остојића бр. 2, бр. техничке контроле 037/2014, одговорни вршиоци техничке контроле: за грађевински део Владимир Вугринчић, дипл. инж. грађ, лиценца број 310 2447 03; за електро инсталације Младен Жарковић, дипл. инж. ел, лиенца број 353 6220 03; за саобраћајну сигнализацију Биљана Пековић, дипл. инж. саоб, лиценца број 370 А848 05


Инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 3/2015).
Обавезује се Инвеститор да пре извођења радова по овом решењу прибави решење о техничком регулисању саобраћаја од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Ово Решење о грађевинској дозволи престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности овог решења  о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола.
            Обавезује се Инвеститор да овом органу поднесе пријаву радова на изградњи предметног објекта, најкасније у року од 8 дана од дана почетка извођења радова. У пријави Инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка радова на изградњи предметног објекта.
Извођач радова на изградњи предметних објеката по овом Решењу, подноси овом Одељењу изјаву о завршетку израде темеља, а уз изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља, урађен у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Инвеститор је дана 23.06.2015. године поднео захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IБ реда бр. 10 (стара ознака М-1.9), код зграде ОШ ``1. Мај`` у улици Цара Лазара у насељеном месту Владимировац, на парцели број 1628. к.о. Владимировац.
Инвеститор је у ранијем периоду подносио захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу предметног објекта, када је због неиспуњавања формалних услова за поступање по захтеву донет Закључак о одбацивању захтева бр. 351-2/2015-04 од 12.03.2015. године, у коме је речено да уз тај захтев није достављена Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, као и Извод из пројекта за грађевинску дозволу, при чему је тада поднет Главни пројекат, сходно члану 94. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, прихваћен као пројекат за грађевинску дозволу.
Поступајући по члану 17. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), документација која је поднета уз претходни захтев, као и уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднет под бројем 04-351-40/15, садржи следећу документацију:
1.      Решење о локацијској дозволи број 04-353-17/13 од 26.03.2014. године
2.      Извод из листа непокретности број 5354. к.о. Владимировац
3.      Решење број 344-524/13-6 од 19.11.2014. године, донето од стране ЈП ``Путеви Србије`` Београд
4.      Сагласност на пројекат, бр. сагласности 6995/443212/2-2014 СБ од 10.12.2014. године и Технички услови број 6995/390340/2-2014 од 05.11.2014. године, све издато од стране А.Д. ``Телеком Србија``
5.      Услови број 5.30.4.-11821/14-3 од 20.11.2014. године, издати до стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``ЕД Панчево``
6.      Главни пројекат постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IБреда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код ОШ ``1. Мај`` у Владимировцу, број пројекта 149/14-S од септембра 2014. године, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2 - одговорни пројектанти: за грађевински део Соња Ђуђар, дипл. инж. грађ, лиценца број 310 D305 06; за електроинсталације Арпад Нађ, дипл. инж. ел, лиценца број 353 В796 05; за собраћајну сигнализацију Роланд Епер, дипл. инж. саоб, лиценца број 370 I874 10
7.      Техничка контрола Главног пројекта постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IБ реда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код О.Ш. ``1. Мај`` у Владимировцу, обрађивача д.о.о. ``GMP GRAMONT-NS`` са седиштем у Новом Саду, улица Тихомира Остојића бр. 2, бр. техничке контроле 037/2014, одговорни вршиоци техничке контроле: за грађевински део Владимир Вугринчић, дипл. инж. грађ, лиценца број 310 2447 03; за електро инсталације Младен Жарковић, дипл. инж. ел, лиенца број 353 6220 03; за саобраћајну сигнализацију Биљана Пековић, дипл. инж. саоб, лиценца број 370 А848 05
8.      Извод из пројекта за постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IБ реда бр. 10 код О.Ш. ``1. Мај`` у Владимировцу. 1628 к.о. Владимировац, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` СА СЕДИШТЕМ У Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2 – главни пројектант Роланд Епер – дипл. инж. саоб. – лиценца број 370 I874 10
 


Сходно члану 8ђ. Закона, овај орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
Прегледом документације је установљено да је Главни пројекат постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IБреда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код ОШ ``1. Мај`` у Владимировцу, број пројекта 149/14-S од септембра 2014. године, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2. у складу са претходно издатим Решењем о локацијској дозволи бр. 04-353-17/13 од 26.03.2014. године.
Како је Инвестиотр уз предметни захтев поднео сву потребну документацију прописану чланом 135. Закона и чланом 15. Правилника, поступајући сходно члану 20. став 1. Правилника, донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се предаје путем Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно на Писарници ОА, путем поште, или усмено на записник. Републичка административна такса за изјављивање жалбе износи 440,00 динара административне таксе (Закон о републичлким административним таксама – Тарифни број 6).
 
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
Решење доставити :
  1. Инвеститору,
  2. Грађевинској инспекцији,
3.      Архиви
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81