gore

  • slika 3

Muncan Pera 351-43-2015-04, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    04-351-43/2015
06. јул 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/641-233
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103. у предмету измене решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора, на основу члана 141. а у вези са чланом 134. став 2. и 133. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 21/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС и 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) – (у даљем тексту: Закон), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/14 и 13/2015), члана 192. Закона о општем управном поступку (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
I.          МЕЊА СЕ решење о грађевинској дозволи Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године којим је наложено уклањање приземних објеката стамбени ``1`` површине 137 м2, стамбени ``2`` површине 97 м2 и помоћни ``3`` површине 55 м2, на парцели број 616. к.о. Локве у улици Лењинова бр. 103, а затим се дозвољава изградња стамбеног објекта са две стамбене јединице и помоћних објеката и то стан бр. 1 спратности П+1, нето корисне површине 206,52 м2, стан бр. 2 спратности П, нето површине 96,22 м2, укупне бруто површине 489 м2 и помоћних објеката настрешнице бр. 1 површине 58 м2, надстрешнице бр. 2 површине 39 м2 и оставе бр. 3 површине 21 м2, укупне бруто површине 118 м2, на парцели број 616. к.о. Локве, са прилазом из улице Лењинова парцела бр. 1395. к.о. Локве
 
тако да уместо инвеститора Мунћан Петра из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103 стоји инвеститор Мунћан Пера из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103.
 
II.        Решење о грађевинској дозволи број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године у осталим деловима остаје непромењено.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Дана 29.06.2015. године, Мунћан Пера из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103, поднео је захтев за измену решења о грађевинској дозволи број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године, због промене инвеститора.
Уз захтев је поднета следећа документација:
  1. Копија правноснажног Решења о грађевинској дозволи број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године, издата од стране Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине
  2. Копија Решења о наслеђивању донето од стране Основног суда у Панчеву, под бројем 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године
  3. Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве, издат од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар
 
Решењем о наслеђивању број 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године, утврђена је заоставштина преминулог Мунћан Петра, између чега и парцела број 616. к.о. Локве, улица Лењинова бр. 103, а затим је утврђено да је наследник Мунћан Пера из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103. Мунћан Пера је уписан као власник парцеле број 616. к.о. Локве, што је утврђено увидом у Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве.
Увидом у наведену документацију је утврђено да су испуњени услови из члана 141. Закона за измену предметне грађевинске дозволе, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Подносилац захтева је доставио доказ о уплати републичке административне таксе, у износу од 790,00 динара.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења се може изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михаила Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана пријема.
            Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на адреси Трг Слободе бр. 4. Алибунар, непосредно писмено или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште. Уз жалбу је потребно доставити доказ о уплати прописане републичке административне таксе, у износу од 440,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-94, са позивом на број 97 74-202.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
Решење доставити:
  1. Пера Мунћан, Лењинова 103, Локве
  1. ОУ Алибунар – Одељење за инспекцијске
       Послове – Грађевински инспектор
5.    Архиви

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81