gore

  • slika 3

Rilak Aleksandar 351-49-2015-04, Postavljeno 29.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-49/2015-04
Датум: 20.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститор Рилак Александар из Јерменоваца путем пуномоћника Митов Дејана из Димитровграда, а наосновучлана 192.и члана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕ Рилак Александру из Јерменоваца (ЈМБГ 1711975870011), са станом у улици Петефи Шандора број 83, каоинвеститору, изградњапородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже, максималнихгабаритнихдимензија породичнестамбенезграде 15,00м х 7,50м, висинеслемена7,43м, спратности П + Пк (приземље и поткровље),укупна бруто површина је Пбр.=231,33м2и нето површина је Пн.=149,53м2 и  максималнихгабаритнихдимензија помоћни објекат8,30м х 5,50м, висинеслемена3,20м, спратности П (приземље), бруто површина је Пбр.=45,56м2и нето површина је Пн.=38,27м2, накатастарскојпарцелитоп.бр. 1523 к.о. Алибунар, површине П=1549,00м2, у Алибунару, улицаЖелезничка број 39А, који ће бити прикључен на јавну инфраструктуру изграђену на површини јавне намене, парцела топ.број 2391/1 к.о. Алибунар.
 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси4 860 000,00динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.      Локацијски условиброј 353-17/2015-04од 04.05.2015. године;
2.      Пројекат за грађевинску дозволу ПГД за изградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12, и састоји се од:
1.      Изводизпројекта, којијеизрадио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12, одјуна 2015. године, главнипројектантједипл. инг. арх. – мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300 Д166 06,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јуна 2015. Године;
1.      0 – Главнесвеске,број техничке документације: Е-01/2015 одјуна 2015. године, који је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12, главни пројектант је дипл. инг. арх. – мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300 Д166 06;
2.      1 – Пројекат архитектуре,број техничке документације: 01/2015 - А одјуна 2015. године, коју је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12,одговорнипројектантједипл. инг. арх. – мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300 Д166 06. Пројекат архитектуре обухвата и припремне радове на рушењу изгрсђеног стамбеног објекта и рашчишћавању земљишта;
3.      Елаборатенергетскеефикасности, број техничког документације01/2015-ЕЕ од јуна 2015. године, којијеизрадио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12,одговорнипројектантједипл. инг. арх. – мастер Драгана Дукић, лиценцаброј 381072913;
4.      Извештај о извршеној техничкој контроли којујеизвршиоARCHI 05“ДОО Нови Сад, улица Јована Ђурића број 7, број техничког дневника ТК-: 4-02-2015 од јуна 2015.године, вршиоц техничкеконтролесзапројекатархитектуре је дипл.инж.арх. Пунош Милан, лиценцаброј 300В275 05.
 
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износуод 20991,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87, једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о регулисању накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од 13.07.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износуод 30% на име једнократног плаћања.
Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ,јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
Рилак Александар из Јерменоваца, са станом у улици Петефи Шандора број 83, каоинвеститору, путемпуномоћникаМитов Дејана из Димитровграда, поднео је захтев овом Одељењу, заведен под бројем 351-49/2015-04 од 13.07.2015. године, за изградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже, максималнихгабаритнихдимензија породичнестамбенезграде 15,00м х 7,50м, висинеслемена 7,43м, спратности П + Пк (приземље и поткровље), укупна бруто површина је Пбр.=231,33м2и нето површина је Пн.=149,53м2 и  максималнихгабаритнихдимензија помоћни објекат8,30м х 5,50м, висинеслемена 3,20м, спратности П (приземље), бруто површина је Пбр.=45,56м2и нето површина је Пн.=38,27м2, накатастарскојпарцелитоп.бр. 1523 к.о. Алибунар, површине П=1549,00м2, у Алибунару, улица Железничка број 39А, а премаПројектузаграђевинскудозволуи локацијским условима.
 
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.      Локацијске услове број 353-17/2015-04од 04.05.2015. године;
2.      Пројекат за грађевинску дозволу ПГД за изградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12, и састоји се од:
1.      Изводизпројекта, којијеизрадио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12, одјуна 2015. године, главнипројектантједипл. инг. арх. – мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300 Д166 06,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јуна 2015. године:
2.      0 – Главнесвеске,број техничке документације: Е-01/2015 од јуна 2015. године, који је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12, главни пројектант је дипл. инг. арх. – мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300 Д166 06;
3.      1 – Пројекат архитектуре,број техничке документације: 01/2015 - А од јуна 2015. године, коју  је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12,одговорнипројектантједипл. инг. арх. – мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300 Д166 06;
4.      Елаборатенергетскеефикасности, број техничког документације 01/2015-ЕЕ од јуна 2015. године, којијеизрадио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда, са седиштем у улици Козарица број 12,одговорнипројектантједипл. инг. арх. – мастер Драгана Дукић, лиценцаброј 381072913;
5.      Извештај о извршеној техничкој контроли којујеизвршиоARCHI 05“ДОО Нови Сад, улица Јована Ђурића број 7, број техничког дневника ТК-: 4-02-2015 од јуна 2015.године, вршиоц техничкеконтроле с запројекатархитектуре је дипл.инж.арх. Пунош Милан, лиценцаброј 300 В275 05.
 
3.      Овлашћење од 06.фебруара. 2015. године којим Рилак Александар  из Јерменоваца, даје овлашћење Митов Дејану из Димитровграда,  ЈМБГ (0107987733224), да предузима правне радње за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта у Алибунару;
4.      Извод из листанепокретностиброј: 5535 к.о. Алибунар, којијеиздао РГЗ СКН Алибународ13.07.2015. године;
5.      Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 1523 к.о. Алибунар, који је урадила Агенција „Геометар“ изКовачице, а оверио РГЗ СКН Алибунар 09.06.2015. године;
6.      Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 351-49-1/2015-04 од 17.07.2015.године, сачињено у Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине.
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник  РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15. и 21. и Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15), чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), решено је као у диспозитиву.
Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у рокуод 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксиранаса 420,00динара административне таксе.
 
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев ср.
 
 
Решење доставити :
  1. Александру Рилак из Јерменоваца,путемпуномоћникаМитов Дејана из Димитровграда;
  2. Грађевинској инспекцији;
  3. Архиви.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81