gore

  • Baner Optina Alibunar

Telekom Srbija Vladimirovac 351-73-2015, Postavljeno 06.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-73/2015-04
Датум: 01.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститор „Телеком Србија“ АД изБеограда, а наосновучлана 192.и члана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелника Општинске управе Алибунар број 1-11-76-1/13-03 од 07. 11. 2013. године, доноси
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕ „Телеком Србија“ АД (матични број 17162543)из Београда, са седиштем у улици Таковска број 2, каоинвеститору, изградњаПриводног оптичког кабла на парцели топ.број 1628 (улица Цара Лазара) а за потребе корисника „Национални дом“ ДОО у Владимировцу, објекти изграђени на грађевинској парцели у улици Цара Лазара број 20.
 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси  165678,96 динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.      Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-11/2013-04 од 14.11.2013. године;
2.      Изводизпројекта, којијеизрадила пројектна организација “Tелеком Србијаад Београд, улица Таковска број 2, од24.08.2015. године, главнипројектантједипл. инг. Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05;
3.      0 – Главна свеска,број техничке документације: О-362008/11(14) одфебруара 2014. године, коју је израдио пројектант “Tелеком Србијаад Београд, улица Таковска број 2, главнипројектантједипл. инг. Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
4.      Главни пројекат за изградњу приводног оптичког кабла за корисника „Национални дом“ ДОО у Владимировцу, у улици Цара Лазара број 20 Владимировац, одговорни пројектант дипл.инг. Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05;
5.      Извештај о извршеној Техничкој контроли којујеизвршиоADENERGOMONTAŽA“ за пројектовање, и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката,Београд, улица Живојина Жујовића број 14, број 100-3216/1 од априла 2014.године, одговорни вршиоц техничкеконтролеједипл.ел.инж. Славица Бранковић, лиценца број 353504203.
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 97 став 8. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.
 
 
 
Образложење
 
„Телеком Србија“ АД(матични број 17162543)из Београда, са седиштем у улици Таковска број 2, каоинвеститор, поднелисузахтев овом Одељењу, заведен под бројем 351-73/2015-04 од 01.09.2015. године, за изградњу Приводног оптичког кабла на парцели топ.број 1628 (улица Цара Лазара) а за потребе корисника „Национални дом“ ДОО у Владимировцу, објекти изграђени на грађевинској парцели у улици Цара Лазара број 20, а премаПројектузаграђевинскудозволу – Главном пројекту илокацијскојдозволи.
 
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.   Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-11/2013-04од 14.11.2013. године;
2.   Изводизпројекта, којијеизрадила пројектна организација “Tелеком Србијаад Београд – ИЈ Панчево, улица Таковска број 2, од 24.08.2015. године, главнипројектантједипл. инг. Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05;
3.   0 – Главну свеску,број техничке документације: О-362008/11(14) од фебруара 2014. године, коју је израдио пројектант “Tелеком Србијаад Београд – ИЈ Панчево, улица Таковска број 2, главнипројектантједипл. инг. Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
4.   Главни пројекат за изградњу приводног оптичког кабла за корисника „Национални дом“ ДОО у Владимировцу, у улици Цара Лазара број 20 Владимировац, одговорни пројектант дипл.инг. Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05;
5.      Извештај о извршеној Техничкој контроли којујеизвршиоADENERGOMONTAŽA“ за пројектовање, и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката,Београд, улица Живојина Жујовића број 14, број 100-3216/1 од априла 2014.године, одговорни вршиоц техничкеконтролеједипл.ел.инж. Славица Бранковић, лиценца број 353504203.
6.   Препис листанепокретностиброј: 5451 к.о. Владимировац, којијеиздао РГЗ СКН Алибунар, број 952-1/2015-2727 од28.08.2015. године, за парцелу топ.број 20 к.о. Владимировац која је у приватној својини;
7.   Препис листанепокретностиброј: 5354 к.о. Владимировац, којијеиздао РГЗ СКН Алибунар, број 952-1/2015-2727 од 28.08.2015. године, за парцелу топ.број 1628 к.о. Владимировац која је у државној својини, а заједнички обим удела имају Јавно предузеће „Путеви Србије“ са правом коришћења и Општина Алибунар као корисник;
8.      Решење Јавног Предузећа „Путеви Србије“, као имаоца права коришћења на парцели топ.број 1628, број III 344-645/14-06 од 11.12.2014. године, којим се даје сагласност инвеститору за изградњу Приводног оптичког кабла на парцели топ.број 1628 (улица Цара Лазара) поред и испод дела државног пута IБ реда број 10;
9.      Решење Општине Алибунар, као корисника на парцели топ.број 1628, број 350-15/12-04 од 17.05.2012. године којим се даје сагласност инвеститору за изградњу Приводног оптичког кабла на парцели топ.број 1628 (улица Цара Лазара) поред и испод дела државног пута IБ реда број 10;
10. Сагласност директора Установе „Национални дом“ ДОО и власника грађевинске парцеле топ.број 20 к.о. Владимировац Матовић Стоимира да инвеститор може почети изградњу оптичког кабла;
11. Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 33 и 1628 к.о. Владимировац, којије урадилоПредузеће за извођење геодетских радова „Геовизија“изПанчева.
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
 
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15.,21. и 84. Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15), чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), решено је као у диспозитиву.
 
 
Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у рокуод 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксиранаса 420,00динара административне таксе.
 
 
Самостални стручни сарадник                                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев                                                                         дипл.инг.грађ. Коса Николић
 
 
 
 
Решење доставити :
  1. „Телеком Србија“ АД(матични број 17162543)из Београда;
  2. Грађевинској инспекцији;
3.      Архиви.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81