gore

  • slika 3

Zakljucak Telekom 351-37-2015-04, Postavljen 18.06.2015

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:    351-37/2015-04

Датум: 12.  јун 2015. године                                                                                                                                 

А л и б у н а р

Трг слободе 4

013/641-233

ЗМ

               Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву који је поднео инвеститор „Телеком Србија“ АД из Београда, путем пуномоћника „Каблпројект“ ДОО из Београда, у складу са чланом 137. Став 2  Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

1.            ПРЕКИДА СЕ управни поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве), јер подносилац захтева „Телеком Србија“ АД из Београда,  мора да реши претходно питање и прибави сагласност власника односно корисника парцеле топ.број 6607 к.о. Локве за извођење наведених грађевинских радова, на основу члана 69. став 8. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

2.            ГРУПА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ Општинске управе Алибунар као орган надлежан за спровођење обједињене процедуре у поступку спровођења обједињене процедуре обратиће се имаоцу јавних овлашћења, у овом случају Јавном предузеће „Путеви Србије“, које је уписано са правом коришћења на предметној парцели, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи приводног оптичког кабла за Базну станицу ПА36 (Локве). Јавно предузеће „Путеви Србије“ су у обавези да одговоре на захтев у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

3.            Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управног поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве),  ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

О б р а з л о ж е њ е

            „Телеком Србија“ АД из Београда, са седиштем у улици Таковска број 2, дана 04. јуна 2015. године поднели су  Захтев  за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве) на делу парцеле топ.број 6607 к.о. Локве, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-37/2015-03.

Увидом у документацију поднету уз Захтев – Извод из Главног пројекта и Главни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. и 69. Став 8. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине као надлежни орган за спровођење обједињене процедуре а поступајући у складу са одредбама Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у вези са прикључењем на јавни пут број 110-00-154/2015-07 од 11. маја 2015. године, привремено је прекинуо овај управни поступак и обратио се Јавном предузеће „Путеви Србије“, које је уписано са правом коришћења на предметној парцели, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи приводног оптичког кабла за Базну станицу ПА36 (Локве).

Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управног поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве),  ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.

 

     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,     

дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср. 

Решење доставити:

1.      „Телеком Србија“ АД из Београда, путем пуномоћника „Каблпројект“ ДОО из Београда;

2.      Архиви.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81