gore

  • slika 3

Djordjevic Bozidar 351-25-2015-04, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:      351-25/2015-04
Датум:   25.  мај 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
               Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаизмену грађевинскедозволекојијеподнео инвеститор Божидар Ђођевић из Панчева, а наосновучлана 192. и члана 196. Закона о општем управномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. и 142. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
З А К Љ У Ч А К
 
                ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења за измену грађевинске дозволе за изградњу породичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом, максималних габаритних димензија 10,39м х 10,28м, висине слемена 7,08м, спратности П + 1 (приземље и спрат), укупне бруто површине Пбр.=163,52м2, односно укупне нето површине Пн.=146,49м2, на катастарској парцелитоп.бр. 1749 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Железничка број бб, који је поднео Ђорђевић Божидар из Панчева, са станом у улици Церска број 11, из разлога неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву.
           
О б р а з л о ж е њ е
 
                Ђорђевић Божидар из Панчева, са станом у улици Церска број 11, дана 29. априла 2015. године поднео је захтев за издавање решења за измену грађевинске дозволе за изградњу породичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом на катастарској парцели топ.број  1749 к.о. Николинци, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-25/2015-04, јер је приликом изградње породичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом одступио од положаја објекта.
Уз захтев достављена је следећа документација:
1.      Доказ о уплаћеним административним таксама;
2.      Правноснажно Решење којим се одобрава локација број 353-355/91-04 од 07.10.1991. године;
3.      Правноснажно Решење републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-01/2008-1436Цод 16.10.2014. године;
4.      Допунски пројекат уз постојећи пројекат за изградњу монтажног објекта са извршеном овером да је усклађен са урбанистичко –техничким условима број 353-355/91-04 и да је издата грађевинска дозвола број 351-392/91-04:
5.      0 - Главна свеска Главног пројекта изведеног стања, број техничке документације 02-01/2015-из од 19.02.2015. године који је израдио пројектант „Ширка-пројект“ДОО, Падина, Михајла Пупина број 49, главни пројектант дипл.инг.арх. Татјана Јелић, лиценца број 300 5083 03са извршеном техничком контролом;
6.      Пројекат изведеног објекта - електричне инсталације, број Е-1009/14 који је израдила Агенција за пројектовање и техничко саветовање „TechnoPolis“ из Новог Сада, одговорни пројектант дипл.инг.ел. Зоран Будимировић, лиценца број 350 G274 08 са извршеном техничком контролом.
Инвеститор Ђорђевић Божидар из Панчева започео је изградњу наведеног објекта у свему према пројектно – техничкој документацији која је саставни део грађевинске дозволе број 351-392/91-04, осим што је одступио од положаја објекта. Према приложеној Скици снимљеног објекта коју је израдила Агенција за пружање геодетских услуга „Геометар“ број 952А-01/08-37 од 06.02.2009. године утврђено је да је објекат изграђен на парцели топ.број 1749 а не на парцели топ.број 1746 за коју је издата грађевинска дозвола. Након спроведеног управног поступка покренутог по захтеву Ђорђевић Божидара, Републички геодетски завод Службе за катастар непокретности Алибунар је уписао право својине на објекту и обавезу плаћања накнаде за промену културе земљишта под објектом на парцели топ.број 1749 к.о. Николинци.
Ценећи постављени захтев и уз исти приложену документацију, утврђено је да се у конкретном случају ради о о изградњи породичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом где је инвеститор при започињању изградње одступио од положаја објекта и отпочео са радовима на изградњи на суседној парцели, мислећи да је његова. Према члану 142 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члану 19. и 59. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) утврђено је да су промене настале у току градње у складу са важећом планском документацијом и локацијским условима и наведено је да у случају када је након издавања грађевинске дозволе дошло до измена у пројекту због којих је потребно приступити измени грађевинске дозволе, израђује се нови - измењени пројекат за грађевинску дозволу, или се предвиђене измене приказују у сепарату измена пројекта за грађевинску дозволу, односно не прилаже се пројекат изведеног објекта, који се искључиво израђује за потребе издавања употребне дозволе.
Сходно претходно реченом, провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, установљено је да уз захтев није приложен нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат пројекта за грађевинску дозволу који се мења.
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 17. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, одлучено је као у диспозитиву.
Сходно члану 17. став 4, ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,         
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.      Ђорђевић Божидар, Панчево;
2.      Архиви.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81