gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о месним заједницама на територији општине Алибунар

 На основу члана 73. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), и члана 94. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), Скупштина општине Алибунар, на седници од 28. 09. 2009. године, донета је

О Д Л У К А
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком обазују се меснце заједнице као облици месне самоуправе у општини Алибунар, одређују се њихова подручја и послови, начин одлучивања, поступак избора и начин рада органа, као и друга питања која су од значаја за њихов рад.

Члан 2.

Месне заједнице се образују ради задово-љавања потреба и интереса становништва у селима.

Месна заједница може се основати за два или више села.

Ако се месна заједница оснива за два или више села, у сваком селу се, сходно статуту месне заједнице, могу оснивати месни одбори.

Статутом месне заједнице се утрђује број и поступак избора и опозива чланова месног одбора, надлежност и начин одлучивања, као и друга питања од значаја за његов рад. Месне заједнице су дужне да статуте достављају на сагласност Скупштини општине.

Месни одбори немају својство правног лица.

Члан 3.

Месна заједница има својсво правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом општине и овом Одлуком.

Месна заједница има жиро рачун.

Члан 4.

Савет месне заједнице има печат.

Печат је округлог одблика, са исписаним текстом у концентричним круговима:

у спољном кругу: Савет месне заједнице (назив савета месне заједнице)

у следећем унутрашњем кругу: седиште месне заједнице

у средини печата ставља се симбол месне заједнице, уколико је одређен.

Текст печата исписан је на српском језику ћириличним писмом, на румунксом језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.

Члан 5.

На територији општине образују се следеће месне заједнице: Месна заједница Алибунар, Месна заједница Банатски Карловац, Месна заједница Владимировац, Месна заједница Добрица, Месна заједница Iланџа, Месна заједница Јаношик, Месна заједница Локве, Месна заједница Николинци, Месна заједница Нови Козјак и Месна заједница Селеуш.

Члан 6.

Подручја месних заједница из члана 5. ове Одлуке су:

Месна заједница Алибунар – подручје катастарске општине Алиибунар;

Месна заједница Банатски Карловац – подручје катастарске општине Банатски Карловац;

Месна заједница Владимировац – подручје катастарске општине Владимировац;

Месна заједница Добрица – подручје катастарске општине Добрица;

Месна заједница Iланџа – подручје катастарске општине Iланџа;

Месна заједница Јаношик – подручје катастаске општне Јаношик;

Месна заједница Локве – подручје катастарске општине Локве;

Месна заједница Николинци – подручје катастарске општине Николинци;

Месна заједница Нови Козјак – подручје катастарске општине Нови Козјак;

Месна заједница Селеуш – подручје катастарске општине Селеуш.

Члан 7.

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне и непокретне ствари, новчана средства, као и права и обавезе.

Савети месне заједнице дужни су да имовином из става 1. овог члана располажу у складу са законом, овом Одлуком и статитом месне заједнице.

Члан 8.

Месне заједнице остварују непосрдну међусобну сарадњу, сарадњ са општином и њеним органима, предузећима и другим организацијама, установома и удружењима грађана.

Члан 9.

Месна заједница може имати свој празник.

Празник месне заједнице утврђује се статутом месне заједнице.

Члан 10.

О образовању нове, промени поручја и укидању месне заједнице одлучује Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника.

Предлог за оснивање нове, промену или укида-њу постојеће, месне заједнице могу поднети: општи-нско веће, председник општине, најмање ¼ одбо-рника, савет месне заједнице или грађани са дела територије општине на коју се предлог односи, путем грађанске иницијативе.

Члан 11.

Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице прибави мишљење грађана са дела територије општине на који се предлог односи.

О предлогу за укидање, промену подручја, односно формирање нове месне заједнице, грађани се изјашњавају путем референдума.

Скупштина општине дужна је да распише референум за део територије општине на који се предлог односи у року од 30 дана од дана подношења предлога из члана 10. ове Одлуке.

О одлуци о расписивању референдума, Скупштина општине ће одредити и органе за спровођење и утврђивање резултата референдума.

Члан 12.

Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о промени подрућја и укидању месне заједнице прибави мишљење савета месне заједнице на који се предлог односи.

Савет месне заједнице је дужан да се изјасни у року који је одређен у одлуци Скупштине општине.

Ако се савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се да је мишљење позитивно.

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНIЦЕ

Члан 13.

Грађани у месној заједници своје потребе задовољавају и остварују:

у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице;

у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално предузеће, друго предузеће или предузетник;

у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће или предузетник није инвеститор тих објеката;

у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних предузећа, предузећа или предузетника;

у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима , јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад , као и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса;ж

у сарадњи са органима општине на стварању услова ра рад предшколских установа, основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама);

учешће у обезбешењу просторних, финанасијских и организационих услова за спорт и рекреацију;

у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за здравствену у ветеринарску заштиту;

у организацији разних врста хуманитрне помоћи на свом подручју;

у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових последица;

у образовању мировног већа и комисије за процену штете;

у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од интереса за грађане месне заједнице;

у увођењу и реализацији самодоприноса;

у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама;

у вршењу послова које јој повери општина;

у обављању и других послова утврђених статутом месне заједнице.

Члан 14.

Рад органа менсе заједнице је јаван.

Jавност рада, по правилу се обезбеђује:

обавезним истицањем на огласној табли: дневног реда за седницу савета месне заједнице, усвојених одлука и других аката, обавештавањем грађана о седницама савета месне заједнице, зборовима грађана и другим скуповима;

правом грађана да, у складу са статутом месне заједнице, остварује увид у записнике и акта савета месне заједнице;

издавањем билтена;

сарадњом са медијима;

постављањем интрнет презентације;

организовањем јавних расправа, у скаду са законом, статутом општине и овом Одлуком.

III САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 15.

Савет месне зајенице је представничко тело грађана месне заједнице које обавља следеће послове и задатке:

доноси статут месне заједнице;

доноси програм рада и финансијски план;

подноси извештај о раду и завршни рачун менсе заједнице;

одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право својине, у складу са законом;

покреће иницијативу за увођење самодоприноса;

врши надзор над споровођењем програма реализације уведеног самодоприноса;

покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;

сарађује се удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима од интереса за грађане месне заједнице;

стара се о спровођењу референдума који се расписује на територији општине, за делове општине, месну заједницу или делове менсе заједнице;

именује свој представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана;

усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду менсе заједнице;

образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела, ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и овом Одлуком;

утврђује престанак мандата члану савета месне зајенице коме је мандат престао из разлога наведених у члану 28. ове Одлуке и покреће иницијативу за његов избор;

доноси правилник о организацији и систематизацији радних места у месној заједници;

поставља и разрешава секретара месне заједнице;

доноси пословник о свом раду;

обавља и друге послове утврђене овом Одлуком и статутом месне заједнице.

Члан 16.

Савет месне заједнице има од 7 до 15 чланова.

Број чланова савета утврђује се статутом месне заједнице.

Члан савета месне заједнице мора имати пребивалиште на подручју те месне заједнице.

Мандат чланова савета траје 4 године, односно до избора новог савета месне заједнице.

У месним заједницма у којима је основан месни одбор, председник месног одбора може учествовати у раду савета месне заједнице, без права гласа.

Члан 17.

Чланови савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу.

Члан 18.

У месним заједницама које су основане за једно село избор чланова савета месне заједнице врши се по правилу јединствено за цело подручје.

Статутом месне заједнице може се прописати да поједини делови месне заједнице имају своје чланове у савету месне заједнице. Листа кандидата сачињава се само за тај део месне заједнице.

Члан 19.

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови савета месне заједнице.

За председника и заменика председника изабрани су чланови савета месне заједнице који добију највећи број гласова.

Поступак и начин избора председника и заменика председника савета месене заједнице ближе се уређује статутом месне заједнице.

Члан 20.

Председник савета месне заједнице заступа и представљ месну заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана.

Члан 21.

Месна заједница може имати скеретара месне заједнице.

Секретар месне заједнице обавља стручне, административне, техничке, финасијске и друге послове у складу са законом и правилником о унутрашњној организацији и систематизацији радних места у месној заједници.

Секретара месне заједнице именује савет месне заједнице на период од 4 године, након спроведеног јавног конкурса. По истеку мандата, исто лице може бити поново бирано.

Услови које секретар мора да испуњава прописаће се статутом месне заједнице.

IV ИЗБОР И ПРЕСТАНАК МАНДАТА

Члан 22.

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине у скаду са овом Одлуком.

Избори за чланове савета месне заједнице одржавају се по правилу у исто време када и општи избори за одборнике Скупштине општине или најкасније у року од 60 дана од дана конституисања Скупштине општине.

Члан 23.

Чланови савета месне заједнице бирају се непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног права.

Сваки грађанин са пребивалиштем на поручју месне заједнице који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у савет месне заједнице.

Члан 24.

Статутом месен заједнице ближе се прописују назив органа за споровђење избора, његов састав, поступак избора за чланове савета месне заједнице, као и заштита изборног права.

Члан 25.

Право предлагања кандидата за члана савета месне заједнице има најмање 10 грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице.

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана савета месне заједнице.

Предлагање кандидата врши се на прописаним обрасцима.

Предлог кандидата доставља се надлежноморгану за спровођење избора, најкасније 15 дана од дана одређеног за изборе.

На гласачком листићу уписују се имена и прези-мена свих предложених кандидата који испуњавају услове, година њиховог рођења и занимање.

Редослед кандидатата на гласачком листићу одређују органи за спровођење избора, према азбучном или абецедном реду или према редоследу пријављивања, што ће се регулисати статутом месне заједнице.

Члан 26.

За чланове савета месене заједнице изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова савета који се бирају, сходно статуту месне заједнице и овој одлуци.

Ако два или више кандидата који су последњи по броју добијених гласова а имају право на чланство у савету месне заједнице, добију једнак број гласова, поступак избора се понавља док један од кандидата не добије већи број гласова. Ови кандидати имају право да одустану од кандидатуре након првог круга гласања.

Члан 27.

Прву конститутивну седницу савета месне заједнице сазива председник савета месне заједнице у предходном сазиву и то у року од 15 дана од дана утврђивања коначних резултата избора.

Ако председника савета из предходног сазива не сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, конститутивна седница може се сазвати и на позив 1/3 новоизабраних чланова савета.

Конститутивном седницом председава најстарији члан савета.

Конститутивна седница се може одржати ако присуствује више од половине новоизабраних чланова савета месне заједнице.

На конститутивној седници врши се верификација мандата чланова савета месне заједнице, врши се избор преседника и заменика председника савета месне заједнице из редова чланова савета месне заједнице.

Председник савета месне заједнице из пре-тходног сазива дужан је да у писменој форми изврши примопредају пописа списа и имовине са свим прави-ма и обавезама и задужењима месне заједнице на дан примопредаје. Уколико се примопредаја не извр-ши у року од 8 дана од дана конститусања савета, новоизабрани савет ће формирати комисију за попис наведених ствари.

Члан 28.

Чланство у савету месне заједнице престаје оствком или опозивом, због безусловне осуде на казну затвора, због потпуног или делимичног губље-ња пословне способности, због губљења државља-нства Републике Србије или промене пребивалишта ван подручја месне заједнице, као и у случају смрти.

Члан 29.

Члан савета месне заједнице може бити опозван из следећих разлога:

ако неоправдано изостане 3 или више пута са седнице савета;

ако својим понашањем ремети рад савета;

ако не поштује одлуке о акте органа месне заједнице;

ако не ради на споровђењу програма развоја и планова месне заједнице,

ако збор не прихвати извештај о раду и завршни рачун месне заједнице због неправилности у раду чланова савета месне заједнице.

Члан 30.

Опозив једног или више чланова савета месне заједнице може продложити:

збор грађана на предлог најмање 10 грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице у којој је изабран члан савета месне заједнице;

савет месне заједнице.

Члан 31.

Предлог за опозив једног или више чланова са-вета доставља се председнику скупштине општине.

Опозив једног или више чланова савета спроводи се непсредним, тајним гласањем, на основу општег и једнаког бирачког права. Члан савета опозван је ако се за његов опозив изјасни више од половине бирача који су гласали.

Члан 32.

По коначности опозива једног или више чланова савета, избори за нове чланове савета расписују се у року од 30 дана, у складу са овом Одлуком и статутом месне заједнице.

Чланови савета који се бирају уместо опозваних чланова савета морају бити са подручја месне заједнице члана коме је престао мандат, у складу са територијалним принципом.

Члан 33.

Уколико се опозове више од половине чланова савета месне заједнице, расписаће се нови избори за цео савет месне заједнице, у року предвиђеном у члану 32. ове Одлуке.

V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 34.

Савет месне заједнице може да образује стална и повремена радна тела: комисије, режијске одборе и мировна већа, а у циљу припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице.

Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова, надлежност, мандат, као и друга питања од значаја за њихов рад.

VI СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 35.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:

средстава обезбеђених у буџету општине;

средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;

донација, поклона и других законом дозвољених начина;

прихода које оствари месена заједнице својом активношћу;

закупа на средтвима у својини месене заједнице, у складу са законом.

Новчана средства остварена реализацијом активности из става 1. тачка 2. до 5. овог члана су приходи буџета општине.

Члан 36.

Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине, у складу са Одлуком о буџету.

За обављање изворних послове општине који су поверени месној заједници обезбедиће се средства у буџету општине.

Месна заједнице користи средства у складу са финансијским планом, на који сагласност даје Скупштина општине.

Члан 37.

Општина у буџету обезбеђује средства за те-куће и инвестиционо одржавање пословног простора у месној заједници у којој послове секретара месне заједнице обавља радник општинске управе.

Члан 38.

На захтев надлежног органа општине, савет месне заједнице дужан је да достави захте за обезбеђивање финасијских средстава за наредну годину у роковима које одреди општинска управа.

Члан 39.

Средста месне заједнице распоређују се фина-нсијским планом, а коначан обрачун ових средстава врши се завршним рачуном у складу са законом.

Члан 40.

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта текуће године дотави оптштнском већу и скупштини општине извештај о свом раду и реали-зацији програма за прошлу годину, као и ивештаја о коришћењу средстава која им је општина пренела.

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше законом одређени органи, као и буџетска инспекција општине.

VIII КАНЦЕЛАРИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ (МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА)

Члан 41.

За овбављање послове из надлежности општинске управе у месним заједницама се може организовати канцеларија општинске управе (месна канцеларија) као организациони део општинске управе преко које грађани једне или више месних јзаједница могу остварити одређена права.

Послове месне канцеларије и начин њиховог вршења одређује председник општине, на предлог начелника општинске управе.

У случајевима из става 1. овог члана, а из ра-злога целисходности, радник општинске управе запо-слен у месној канцеларији, уз претходно прибављену сагласност савета месне заједнице, може исто-времено обављати и послове секретара месне заједнице.

Послове секретара месне заједнице у местима где не постоји месна канцеларија може обављати радник општинске управе.

Члан 42.

Месна канцеларија у свом раду користи печат општинске управе.

IX УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

Грађани месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса одлучују:

на збору грађана;

давањем писмене изјаве

преко изабраних представника у органима месне заједнице.

Члан 44.

Збор грађана расправља и даје предлоге:

о програму којим се утврђују извори и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који су предмет одлуке о самодоприносу;

извештај о раду месне заједнице и завршни рачун месне заједнице;

разматра предлоге урбанистичких планова чија се примена односи на подручје месне заједнице;

о предлогу плана инвестиционих улагања јавних предузећа чији је оснивач општина;

о питањима из делокруга рада Скупштине општине за који се тражи расправа на зборовима грађана;

о опозиву једног или више чланова савета месне заједнице;

о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне заједнице.

Члан 45.

Збор грађана се сазива за насељено место или део насељног места.

Савет месне заједнице је дужан да сазове збор грађана и када то затражи председник општине, пре-дседник Скупштине општине, најмање 50 пунолетних грађана са подручја за које се збор грађана сазива, као и најамање 1/4 одборника Скупштине општине, најмање 8 дана пре дана одржавања.

Члан 46.

Грађани се о одржавању збора обавештавају истицањем јавног позива на огласну таблу, преко средстава јавног информисања или на други уобичајан начин.

Ако председник Савета не сазове збор грађана, то може учинити његов заменик, било који члан савета или подносилац иницијативе.

Члан 47.

Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења имају сви пунолетни грађани са територије те месне заједниве.

Право одлучивања на збору грађана имају грађани чије је пребивалиште на подручју за које је збор сазван.

На збору грађана може се пуноважно одлучивати ако збору присуствује најмање 5% бирача уписаних у бирачки списак за месну заједницу за коју се збор сазива, према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине, са подручја за које је збор сазван.

О присутним грађанима на збору води се евидениција.

Одлуке на збору грађана доносе се већином гласова присутних грађана са правом одлучивања на збору грађана, у складу са законом.

Пре доношења одлуке објављује се број присутних грђана, што се уноси у записник.

Члан 48.

Општинска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачима у сазивању, припремању и одржавању зборова грађана.

Члан 49.

О раду збора грађана води се записник који са-држи: место и време одржавања, број присутних гра-ђана са њиховим именима, усвојени дневни ред, кра-так опис рада збора, предлоге грађана и закључке који су на збору донети.

Члан 50.

Гађани се у месној зајеници могу изјашњавати давањем писмених изјава уз потпис о питањима из надлежности савета месне заједнице или о пита-њима за која је одлуком надлежног органа општине одређено да ће се овако одлучивати, уколико законом или другим актом није другачије одређено.

Члан 51.

Одлуку о изјашњавању грађана давањем писмене изјаве доноси збор грађана, савет месне заједнице или Скупштина општине. Одлука садржи: нази органа који је расписао писмено изјашњавање, рок за изјашњавање, предлог акта или дефинисано питање о коме се врши изјашњавање и начин објављивања одлуке.

Члан 52.

Писмено изјашњавање спроводи комисија.

Комисију именује савет месне заједнице, односно збор грађана.

Комисија се састоји од председника, два члана и њихових заменика.

Члан 53.

Одлука о ккојој се грађани писмено изјашњавају донета ке ако се за њу изјасни већина грађана који имају право на писмено изјашњавање.

X ИНИЦИЈАТИВА И ПЕТИЦИЈА ГРАЂАНА

Члан 54.

Иницијативу за разматрање, односно решавање појединих питања из оквира права и дужности месне заједнице може покренути сваки грађанин, сам или заједно са другима, чије је пребивалиште на подручју месне заједнице, у складу са законом, статуом општине, статутом месне заједнице и овом одлуком.

Иницијатива се подноси савету месне заједнице у писменом облику.

Члан 55.

Сваки грађанин месне заједнице има право да сам или са другим грађанима месне заједнице поднесе петицију савету месне заједнице којом тражи да се:

донесе или покрене поступак за доношење или измену и допуну правног акта из надлежности месне заједнице;

преиспита рад органа месне заједнице, као и неправилан однос запослених у месној заједници.

Савет месне заједнице је дужан да поднету пе-тицију размотри и да о заузетом ставу обавести подносиоца петиције у року од 30 дана од дана подношења.

XI САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ САМОУПРАВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 56.

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим месним заједницама на територијји општине или друге општине.

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси савет месне заједнице.

Члан 57.

Савет месне заједнице може сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Месне заједнице одноване у складу са одлуком о оснивању месених заједница настављају са радом и дужне су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладе свој статут са одредбама ове Одлуке.

Члан 59.

Даном ступања наје да снагу ове Одлуке пре-стаје да важи Одлука о образовању месних заје-дница („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2003).

Члан 60.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-4/09-04
Датум: 28. 09. 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81