gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама Одлуке о објављивању ''Билтена општине Алибунар''

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на XIII седници одржаној 28. 08. 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ
''БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

Члан 1.

У Одлуци о објављивању „Билтена општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006 и 1/2009), у члану 4. речи: „секретар скупштине“ замењују се речима: „лице које именује Скупштина општине, на предлог председника Скупштине“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-81/09-04
Датум: 28. 08. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81