gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 6. тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на XI седници одржаној дана 12. јуна 2009. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 8/06), у члану 6. тарифни број 1, тачке 2. и 3. мењају се и гласе:

''2.   За постављање сезонских објеката – баште до 6 месеци

Алибунар и Бан. Карловац - 10,00 динара по m²

остала насељена места - 8,00 динара по m².

За заузеће јавне површине испред пословног простора ради излагања и продаје робе

за постављање фрижидера и аутомата за продају сладоледа - 200,00 динара месечно;

полице и амбалажа са робом - 1,70 динара по m²''.

Под истим тарифним бројем, у ставу 2., после речи ''решењем на основу записника комуналног инспектора'', додају се речи ''а одређивање и наплату локалне комуналне таксе врши Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.''

Члан 2.

Тарифни број 2 мења се и гласи:

''За држање средстава за игру и забаву утврђује се локална комунална такса у месечном износу по једном средству, а сразмерно времену коришћења:

флипери и билијар столови - 200,00 динара

апарати за игру на срећу - 200,00 динара

томбола - 400,00 динара.

Висина, начин и рокови плаћања локалне комуналне таксе одређују се решењем на основу записника комуналног инспектора, а одређивање и наплату комуналне таксе врши Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.''

Члан 3.

Под тарифним бројем 5, постојећи став 3. мења се и гласи:

''За коришћење простора стајалишта за аутобусе утврђује се локална комунална такса у месечном износу од 300,00 динара по једном аутобусу.

Висина, начин и рокови плаћања локалне комуналне таксе одређују се решењем на основу записника комуналног инспектора, а одређивање и наплату комуналне таксе врши Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.''

Члан 4.

Под тарифним бројем 6, у ставу 1. после речи ''а сразмерно времену коришћења у износу'' треба додати речи ''од 30,00 динара по m².''

Под истим тарифним бројем, став 2. мења се и гласи:

''Висина, начин и рокови плаћања локалне комуналне таксе одређују се решењем на основу захтева странке, или записника комуналног инспектора, а одређивање и наплату комуналне таксе врши Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.''

Члан 5.

Под тарифним бројем 8, став 1. мења се и гласи:

''За истицање фирме на пословном простору утврђује се локална комунална такса у годишњем износу и то:

Банке, финансијске организације, организације осигурања и реосигурања

Алибунар, Бан. Карловац, Владимировац - 60.000,00 динара

Остала насељена места - 30.000,00 динара.

Електропривреда, ПТТ саобраћај, производња и промет нафтних деривата, производња и прерада хемијских производа

Алибунар, Бан. Карловац, Владимировац - 80.000,00 динара

Остала насељена места - 40.000,00 динара.

Спољња трговина, промет робе на велико, услуге у саобраћају, превоз робе, услуге у промету и комисионе продаје

Алибунар, Бан. Карловац, Владимировац - 5.000,00 динара

Остала насељена места - 2.500,00 динара.

Угоститељство, туризам, пројектовање, промет на мало непрехрамбеном робом и остале пословне услуге, индустрија, грађевинарство, пољопривреда, шумарство, водопривреда

Алибунар, Бан. Карловац, Владимировац - 5.000,00 динара

Остала насељена места - 2.500,00 динара.

Остале делатности које нису наведене у претходним тачкама

Алибунар, Бан. Карловац, Владимировац - 5.000,00 динара

Остала насељена места - 2.500,00 динара.

Пословне јединице правних лица, осим пословних јединица банака, финансијских организација, организација осигурања и реосигурања, као и пословне јединице предузетника по једној пословној јединици

Алибунар, Бан. Карловац, Владимировац - 2.500,00 динара

Остала насељена места - 1.500,00 динара.''

Под истим тарифним бројем, став 5. мења се и гласи:

''Висина, начин и рокови плаћања локалне комуналне таксе одређују се решењем које доноси Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.''

Члан 6.

Под тарифним бројем 9, став 1. мења се и гласи:

''За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.), утврђује се локална комунална такса у годишњем износу:

Алибунар, Бан. Карловац, Владимировац - 3.000,00 динара

Остала насељена места - 2.000,00 динара.''

Члан 7.

Под тарифним бројем 14, став 1. мења се и гласи:

''За држање друмских моторних и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина утврђује се локална комунална такса у годишњем износу:

1. за теретна и моторна возила (камионе, камионете и специјална моторна возила намењена за превоз одређених терета) .. 325,00 динара;

2. за теретне трицикле носивости до 400 kg и мотоцикле - 175,00 динара;

3. за аутобусе - 100,00 динара по седишту;

4. за радна возила - 325,00 динара;

5. за прикључна возила :

- за теретне приколице - 175,00 динара по тони;

- за путничке приколице - 130,00 динара по тони;

- за тегљаче са полуприколицом - 175,00 динара по тони;

- за радне приколице аутобуса - 175,00 динара.

6. за путничке аутомобила и комбинована возила према запремини мотора:

- до 1150 ccm -   360,00 динара;

- од 1151 – 1400 ccm - 500,00 динара;

- од 1401 – 1800 ccm - 700,00 динара;

- од 1801 - 2300 ccm - 850,00 динара;

- преко 2300 ccm - 2.000,00 динара.''

Члан 8.

У члану 7. став 1. уместо речи ''Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине'' треба да стоји ''Општинска управа, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.''

Члан 9.

У члану 8. уместо речи ''Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине'' треба да стоји ''Општинске управе, Секретаријата за финансије – Одсека за локалну пореску администрацију.''

Члан 10.

У члану 9. уместо речи ''комунална инспекција'' треба да стоји ''Општинско веће.''

Члан 11.

У члану 10. став 4. уместо речи ''председник општине'' треба да стоји ''Општинско веће.''

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар, а примењиваће се од 01. јануара 2010. године, осим одредаба члана 5. (тарифни број 8) и члана 7. (тарифни број 14), који ће се примењивати од дана ступања ове Одлуке на правну снагу.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-16/09-04
Датум: 12. јун 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81