gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника и чланова Савета за младе у општини Алибунар

На основу члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 10/2008, 11/2208 и 1/2009) и члана 3. Одлуке о образовању Савета за младе у општини Алибунар број 020-35/09-04 од 20. 02. 2009. године, Скупштина општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 20. 02. 2009. године доноси

 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Савет за младе у општини Алибунар именују се:

  1. Ђорђе Цветковић – председник
  2. Мартин Суњог – члан
  3. Дарко Николић – члан
  4. Јанко Коларик – члан
  5. Андрија Стањо – члан
  6. Драгослав Петровић – члан
  7. Милица Дука – члан.

 

Члан 2.

            Мандат Савета за младе траје четири године и почиње да тече даном доношења решења о именовању.

 

Члан 3.

Решење објавити  у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-36/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Стањо Павел с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81