gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Локална самоуправа
 • Службени лист
 • СЛ 2009/02
 • Решење о именовању комисије за спровођење општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодопринсу за насељено место алибунар у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању комисије за спровођење општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодопринсу за насељено место алибунар у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар

На основу тачке 5.. Одлуке о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар као делу територијие општине Алиубнар број  014-1/09-04 од 20. 02. 2009. године, Скупштина општине Алибунар, IX седници одржаној 20. фебруара 2009. године

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

I

Именује се Комисија за спорвођење општинског референдума  ради изјашњавања о предлогу  Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар као делу територијие општине Алиубнар који ће се спровести дана 28. и 29 фебруара 2009.. године у времену од 7.00 до 20.00 часова, у саставу:

 1. Биљана Враговић – председник;
 2. Илија Пенца – заменик председника;
 3. Бранислав Рајин, Алибунар – члан;
 4. Томислав Андонов – заменик члана
 5. Ђорђе Цветковић - члан
 6. Саша Клопоћан, Алибунар, Вашарска 25 - заменик члана;

 

II

Комисија за спровођење општинског референдума обавља следеће послове:

 1. стара се о законситости спровођења општинског референдума;
 2. стара се о обезбеђивању материјала за спровођење општинског референдума;
 3. прописује обрасце за спровођење општинског референума;
 4. утврђује и проглашава укупне резултате општинског референума;;
 5. одређује гласачка места;
 6. именује гласачке одборе;
 7. даје упутства гласачким одборима у погледу споровођења општинског референдума;
 8. обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума.

 

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 014-2/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81