gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о образовању савета за младе у општини Алибунар

На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 10/08, 11/08 и 1/09), Скупштина општине Алибунар, на IX седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Образује се Савет за младе као независно радно тело Скупштине општине Алибунар.

 

Члан 2.

            Савет за младе:

 1. иницира и учествује у изради локалне омла-динске политике у области образовања, спо-рта, коришћења слободног времена, повећа-ња запослености, информисања, активног учешћа у обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, при-ступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
 2. учествује у изради псоебних локалних акционих планова, програма и политика, у сагласнности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
 3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава Општинско веће;
 4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доносе органи општине у областима значајним за младе;
 5. усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине;
 6. иницира припрему пројеката или учешћа општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђивања остваривања њихових права  која су у надлежности општине;
 7. подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
 8. подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односе на омладину и о томе обавештава органе општине;
 9. даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје мишљење надлежном органу општине;
 10. врши друге послове које му повери Општинско веће, председник Општине или Скупштина општине.

 

Члан 3.

            Савет за младе има председника и шест чланова које бира  Скупштина општине на период од четири године и по истеку мандата могу бити поново изабрани.

 

Члан 4.

            Преседника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине на предлог скупштинске комисије надлежне за кадровска питања.

            Председник и чланови Савета за младе бирају се из грађана који поседују искуство у раду са младима, доказану стурчност, односно да су активно учествовали у већем броју активности везаних за младе.

 

Члан 5.

            Рад Савета за младе финансира се из буџета општине Алибунар, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета Републике Србије, из донаторских средстава као и из других законом дозвољених извора.

 

Члан 6.

            Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-35/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81