gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изради просторног плана општине Алибунар

На основу члана 24. став 6. Закона о плани-рању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/2006), члана 9. став 5. Закона о страте-шкој процени утицаја на животну средину ("Слу-жбени гласник РС", бр. 135/2004), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар ("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2008) по прибављеном Мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, са седнице одржане дана 01.10.2008. године, Скупштина општи-не Алибунар на седници одржаној 20.02.2009.  године доноси

 

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана општи-не Алибунар (у даљем тексту: Просторни план). Основни циљ израде Просторног плана општине Алибунар је стварање планског основа за утвр-ђивање стратегије организованог просторног развоја, заштиту, уређење и наменско коришћење простора.

 

Члан 2.

Подручје обухвата Просторног плана одре-ђено је површинама територија целих катастарских општина административне општине Алибунар, чија је укупна оквирна површина  60.178,99 hа. Општина Алибунар састоји се од десет катастарских општина: КО. Алибунар, КО. Банатски Карловац, КО. Владими-ровац, КО. Добрица, КО. Иланџа, КО. Јаношик, КО. Локве, КО. Николинци, КО. Нови Козјак и КО. Селеуш.

 

Члан 3.

Рок за израду Стратегије планског подручја износи 4 месеца, од дана доношења ове Одлуке.

Рок за израду Предлога плана износи 3 месеца, од дана верификовања Стретегије планског подручја од надлежних општинских органа, по обављеној стручној контроли од стране Комисије за планове општине Алибунар.

Извештај о стратешкој процени ће се радити паралелно са Предлогом Просторног плана и биће истовремено испоручен ради стручне контроле и упу-ћивања на јавни увид. Рок за израду Извештаја о стратешкој процени износи 3 месеца, од дана вери-фиковања Стратегије планског подручја од надле-жних општинских органа, по обављеној стручној ко-нтроли од стране Комисије за планове општине Алибунар.

 

Члан 4.

За Носиоца израде Просторног плана одређује се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Завод).

 

 

 

Члан 5.

Средства за израду Просторног плана обезбедиће се из буџета општине Алибунар.

 

Члан 6.

Саставни део ове одлуке је Програм за израду Просторног плана општине Алибунар, израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, под бројем: Е-2331, од јула 2008. године.

 

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је Решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Алибунар на животну средину, донето од стране Општинске управе општине Алибунар, Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, под бројем 03-501-4/09, од 28.01.2009 године.

 

Члан 8.

Пре подношења општинском органу надлежном за доношење, Просторни план и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину подлежу стручној контроли и излажу се на јавни увид.

Излагање Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину на јавни увид се оглашава у дневном и у локалном листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања докумената на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

 

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-21/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81