gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама одлуке o платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Aлибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

О   Д   Л   У   К   У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Одлуци о платама, накнадамо и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 11/2008 и 18/2008), у члану 5. алинеје 6. мења се  гласи:

„- 3.90 за члана Општинског већа“.

 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“, a примењиваће се почевши од исплате плате за месец јануар 2009. године.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-25/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81