gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

Република Србија-АП Војводина                                                                          

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-77/18-04

Дана  18.09.2018.  године

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/18), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017 и 24/2018), Председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-77/18-04 од 18.09.2018. године,

Додаје се следећа набавка:

Набавка добара:

-        Наставак електричне енергије, укупне процењене вредности 40.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 48.000.000,00 динара са ПДВ-ом;

По годинама:

-        2018. година – 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом;

-        2019. година – 19.166.667,00 динара без ПДВ-а, односно 23.000.000,00 динара са ПДВ-ом;

-        2020. година – 18.333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 22.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г.

Члан 4.

Саставним  делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-77/18-04 од 18.09.2018. године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Душан Дакић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81