gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Решења о разрешењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар

Приликом израде текста предлога Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у преносу текста образложења, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Исправља се Решење о разрешењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар, тако да гласи:

''На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар, на образложени предлог председника Општине Алибунар, на својој 68. седници одржаној дана 03. септембра 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара, функције вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар.
  2. Мандат постављеног лица из тачке 1. овог Решења престаје са даном разрешења са функције, односно 03. септембра 2018. године.
  3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 013-41/2018-04

Алибунар, 03. септембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 013-41/2018-04

Алибунар, 06. септембра 2018. године

 

Начелник Одељења за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове

Илија Пенца, с.р.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81