gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о поништавању Одлуке о расписивању Јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу чланова 44. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014 и 58/2015)и чланова 55. и 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015), председник општине Алибунар у име Општинског већа општине Алибунар дана 28. августа 2018. године доноси

О Д Л У К У

О ПОНИШТАВАЊУ

ОДЛУКЕ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Поништава се Одлука о расписивању Јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука), коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 011-5/2018-04 од 13. августа 2018. године, а објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 27/2018.

Члан 2.

Одлука се поништава из разлога што Оглас о Јавном конкурсу за попуњавање положаја у Општинској управи општине Алибунар (Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар) није објављен у складу са чланом 5. став 2. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).

Члан 3.

Ова Одлука је коначна.

На основу ове Одлуке поништавају се све предузете радње и сва донета акта надлежних органа општине Алибунар у поступку по Јавном конкурсу.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадну сагласност на њу даје Општинско веће општине Алибунар.

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и у складу са Законом, а оверене примерке доставити свим учесницима конкурса по Јавном конкурсу.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој 66. седници одржаној дана 13.08.2018.г. донело Одлуку о расписивању Јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука), бр. 403-35/15-06. Одлука је објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 16/2015. На истој седници Општинско веће је расписало и Оглас о Јавном конкурсу за попуњавање положаја у Општинској управи општине Алибунар (Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар), бр. 011-6/2018-04.

Огласом о Јавном конкурсу предвиђено је следеће: ''Овај оглас објављује се на web страници Општине Алибунар www.alibunar.org.rs, на огласној табли Општинске управе општине Алибунар, у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије и у листу ''Либертатеа'', који се издаје на румунском језику. У дневном листу ''Данас'' објављује се Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас''. Међутим, обавештење о јавном конкурсу на коме се налази адреса интернет презентације на којој је објављен целокупни текст Огласа објављено је грешком у дневном листу ''Дневник'' из Новог Сада, чиме се створила могућност довођења у неповољан положај учесника поступка и других заинтересованих лица.Наиме, одредбом члана 5. став 2. Закона о јавном информисању и медијима предвиђено је следеће: ''Свако има право да истинито, потпуно и благовремено буде обавештен о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања су дужна да то право поштују.''

Због свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ова Одлука је коначна и против ње се може водити управни спор.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК

Број: 011-7/2018-04

Алибунар, 28. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81