gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Жалбене комисије општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на својој 68. седници одржаној дана 03. септембра 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Сања Жебељан, дипломирани правник, функције члана Жалбене комисија општине Алибунар.
  2. ИМЕНУЈЕ СЕ Душанка Васовић Јованов, дипломирани правник, на функцију члана Жалбене комисије општине Алибунар.
  3. Мандат разрешеног члана Жалбене комисије општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) престаје због ступања на дужност која је у колизији са функцијом члана ове Комисије.
  4. Мандат разрешеног члана престаје, а мандат новоименованог члана почиње даном доношења овог Решења, односно 03. септембра 2018. године.
  5. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-135/2018-04

Алибунар, 03. септембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81