gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар, на образложени предлог председника Општине Алибунар, на својој 68. седници одржаној дана 03. септембра 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. ПОСТАВЉА СЕ Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице, на функцију вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар.
  2. Постављено лице из тачке 1. овог Решења ступа на дужност дана 03. септембра 2018. године и мандат почиње да тече даном ступања на дужност.
  3. Мандат постављеног лица из тачке 1. овог Решења траје до окончања поступка по огласу за избор начелника Општинске управе општине Алибунар и доношења акта о постављењу начелника Општинске управе општине Алибунар по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до 3 месеца.
  4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
  5. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој 68. седници, одржаној дана 03.09.2018.г. донело Решење о разрешењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар, бр. 013-41/2018-04, којим је са наведене функције разрешена Вишња Стефановић Диклић.

На истој седници, а на образложени предлог председника општине Алибунар, Општинско веће донело је Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар, којим се на наведену функцију поставља Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице.

Општинско веће општине Алибунар је утврдило да је Сања Жебељан:

-        дипломирани правник са радним искуством у струци од 9 година,

-        положила државни стручни испит за рад у органима државне управе,

-        познаје рад на рачунару,

-        у радном односу на неодређено време у Општинској управи општине Алибунар налази се од новембра 2012. године,

-        у радном односу на одређено време, у трајању од две и по године обављала је послове секретара Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар (послови дипломираног правника), као и послове професора правне групе предмета у Економско-трговинској школи ''Доситеј Обрадовић'' из Алибунара у трајању од 6 месеци,

-        у свом досадашњем раду у Општинској управи општине Алибунар обављала је послове радних односа, имовинскоправних послова, као и подршке пословима јавних набавки.

Због свега наведеног, донето је решење као у диспозитиву.

Решење је коначно. 

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 013-42/2018-04

Алибунар, 03. септембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81