gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар, на образложени предлог председника Општине Алибунар, на својој 68. седници одржаној дана 03. септембра 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара, функције вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар.
  2. Мандат постављеног лица из тачке 1. овог Решења престаје са даном разрешења са функције, односно 03. септембра 2018. године.
  3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара, постављена је на функцију вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар посебним решењем Општинског већа општине Алибунар, бр. 013-40/2018-04 од 27.08.2018.г., а на предлог председника општине Алибунар.

На 67. седници Општинског већа општине Алибунар, која је одржана дана 27.08.2018.г., а на иницијативу Организације синдиката Општинске управе општине Алибунар, донет је Закључак, бр. 06-74/2018-04, којим је утврђено следеће: ''Поступајући по захтеву Организације синдиката Општинске управе општине Алибунар, а којим се тражи помоћ у закључењу Колективног уговора код послодавца, Општинско веће општине Алибунар налаже в.д. начелнику Општинске управе општине Алибунар да у року од 7 дана од дана одржавања ове седнице Општинског већа закључи наведени колективни уговор.''

Међутим, Вишња Стефановић Диклић је на основу раније донетог решења о коришћењу годишњег одмора, које је донео у току свог мандата сада разрешени председник општине Алибунар Предраг Белић, престала да се појављује на послу почев од 30.08.2018.г., иако решење гласи да стиче право на коришћење годишњег одмора почев од 29.08.2018.г.

Именована није доставила никакву претходну информацију председнику општине или Општинском већу о томе да ће користити годишњи одмор по наведеном решењу, као ни то да није извршила налог по закључку, који јој је лично достављен по доставници дана 28.08.2018.г. Вишња Стефановић Диклић била је лично присутна на 67. седници Општинског већа општине Алибунар, када јој је наведени налог и усмено саопштен од стране председника општине Алибунар, а што је констатовано и у записнику са седнице.

Колективни уговор за Општину Алибунар треба да се примењује како на запослене, тако и на функционере у Општини Алибунар, и по свом значају налази се у рангу општих аката Општине Алибунар. Општинско веће издало је наведени налог, имајући у виду да је Вишња Стефановић Диклић, док је обављала функцију начелника Општинске управе општине Алибунар, у својству послодавца, одлагала закључење колективног уговора још од 2015. године, због чега су наступиле бројне неповољне последице, како за Општину Алибунар, тако и за запослене у Општини Алибунар. Веће узима као чињеницу да је непоступањем по прецизном налогу Општинског већа општине Алибунар Вишња Стефановић Диклић показала очигледно непоштовање према институцијама Општине Алибунар, као и непрофесионализам, због удаљења са рада без претходне организације рада Општинске управе у њеном одсуству, за које се не зна тачно колико ће трајати.

Због свега наведеног, донето је решење као у диспозитиву.

Решење је коначно.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 013-41/2018-04

Алибунар, 03. септембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81