gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Решења о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар

Приликом израде предлога Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Радног телау за сарадњу са предузећима и установама чији је оснивач Општина Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у навођењу имена, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Исправља се Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар, тако да гласи:

''На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', бр. 36/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Решењу о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 9/2018), члан V мења се и гласи:

''У Комисији се именују:

  1. Душан Дакић, председник Комисије
  2. Предраг Ковачев, заменик председника Комисије,
  3. Дејан Старчевић, члан,
  4. Зорана Братић, заменик члана.''

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења налази се у одредбама члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', бр. 36/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015).

У одредби члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору одређено је следеће: ''Одлуком надлежног органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе одређује се који орган, унутрашња организациона јединица или тело координира инспекцијски надзор над пословима из њихове изворне надлежности''.

Одредбом члана 32. Закона о локалној самоуправи одређене су надлежности скупштине јединице локалне самоуправе.

Одредбом члана 40. Статута општине Алибунар одређене су надлежности Скупштине општине Алибунар.

На предлог Општинског већа општине Алибунар, а након персоналних промена у органима управљања Општине Алибунар, као и смрти једног члана Комисије, Скупштина општине је извршила измену члана V овог Решења у коме се утврђује састав Комисије.

Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.

Број: 020-112/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81