gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Радног телау за сарадњу са предузећима и установама чији је оснивач Општина Алибунар

Приликом израде предлога Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Радног телау за сарадњу са предузећима и установама чији је оснивач Општина Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у навођењу имена, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

РАДНОГ ТЕЛА ЗА САРАДЊУ СА ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР

Исправља се Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Радног телау за сарадњу са предузећима и установама чији је оснивач Општина Алибунар, тако да гласи:

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

РАДНОГ ТЕЛА ЗА САРАДЊУ СА ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР

I

У Радном телу за сарадњу са предузећима и установама чији је оснивач Општина Алибунар разрешавају се дужности:

-        Емануел Брошћанци са функције председника,

а са функцијеи чланова:

-        Душица Миливојев,

-        Бранка Жебељан,

-        Милан Ћурувија,

-        Ђурђевка Басараба,

-        Аурора Глогињић,

-        Јон Ардељан,

-        Јон Чобан,

-        Слободан Рајлић,

-        Тиберије Лацку,

-        Жаклина Зекавица,

-        Ирина Скумпија,

-        Милен Михајловић,

-        Мирча Даља.

II

У Радно тело за сарадњу са предузећима и установама чији је оснивач Општина Алибунар именују се:

-        Предраг Ковачев на функцију председника,

а на функцију чланова:

-        Душица Миливојев,

-        Бранка Жебељан,

-        Милан Ћурувија,

-        Ђурђевка Басараба,

-        Аурора Глогињић,

-        Јон Ардељан,

-        Јон Чобан,

-        Слободан Рајлић,

-        Тиберије Лацку,

-        Жаклина Зекавица,

-        Ирина Скумпија,

-        Милен Михајловић,

-        Мирча Даља,

-        Јоан Отонога Баба.

III

Председнику, заменику председника и члановима Радног тела мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године, и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-111/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81