gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Решења о разрешењу и именовању Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''

345.

Приликом израде предлога Решења о разрешењу и именовању Уређивачког колегијума ''Службени лист општине Алибунар'' (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у навођењу имена, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА

''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

Исправља се Решење о разрешењу и именовању Уређивачког колегијума ''Службени лист општине Алибунар'', тако да гласи:

''На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године, доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА

''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

I

У Уређивачком колегијуму ''Службеног листа општине Алибунар'' разрешавају се дужности:

 1. Предраг Ковачев са функције уредника ''Службеног листа општине Алибунар'',
 2. Зорица Бањаш са функције члана,
 3. Стелуца Митровић са функције члана,
 4. Аница Бабић са функције члана,
 5. Емануел Брошћанц са функције члана,
 6. Ариф Мурселовић са функције члана,
 7. Зоран Масал са функције члана
 8. Иво Торбица са функције члана,
 9. Предраг Мајсторовић са функције члана.

II

У Уређивачком колегијуму Службеног листа општине Алибунар  именују се :

 1. Предраг Ковачев на функцију уредника ''Службеног листа општине Алибунар'',
 2. Живанко Гојков на функцију члана,
 3. Данило Ћирић на функцију члана,
 4. Аница Бабић на функцију члана,
 5. Предраг Мраковић на функцију члана,
 6. Зорица Бањаш на функцију члана,
 7. Душан Веља на функцију члана.
 8. Станислава Секулић на функцију члана,
 9. Вукоман Пајевић на функцију члана.

III

Уреднику, заменику уредника и члановима Уређивачког колегијума мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним Уреднику, заменику уредника и члановима Уређивачког колегијума  мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године, и трајаће најдуже до истека мандата Уређивачког колегијума.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-109/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81