gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању чланова Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), члана 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 6. Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА

НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Радна група) и то:
 1. Зоран Пребирачевић – председник;
 2. Зоран Станић – заменик председника;
 3. Дејан Васиљевић – члан;
 4. Драгиша Чанчаревић – члан;
 5. Мери Веселиновић – члан;
 6. Слађана Вукајловић – члан..
 1. Мандат именованих чланова Радне групе почиње да тече од дана именовања, односно 27. августа 2018. године.
 2. О праву чланова Радне групе на накнаду за рад одлучиће председник општине посебним актом, у складу са прописима.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-131/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81