gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018. годину

Република Србија-АП Војводина                                                                           

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-67/18-04

Дана  10.08.2018.  године

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/18), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017 и 24/2018), Председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-67/18-04 од 10.08.2018. године,

Додају се следеће набавке:

Радови:

  1. Набавка радова – Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар, Блок 2 – фаза 1а, процењене вредности 6.768.091,00 динара без ПДВ-а, односно 8.121.709,20 динара са ПДВ-ом;
  2. Набавка радова – Санација капеле у насељеном месту Алибунар, процењене вредности 2.083.333,33 динара без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом;
  3. Набавка радова – Извођење радова на постојећем објекту котларнице у комплексу ОШ ''1.мај'' Владимироац и прикључење објекта Предшколске установе, процењене вредности 3.333.333,34 динара без ПДВ-а, односно 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
  4. Набавка радова – Поправка пута – Локве, процењене вредности 4.166.666,67 динара без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Услуге:

  1. Набавка услуга – Услуга уклањања анималног отпада на територији општине Алибунар, процењене вредности 833.333,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
  2. Набавка услуга – Надзор над реконструкцијом и енергетском санацијом постојећег објекта ОШ ''1.мај'' Владимировац, процењене вредности 1.666.666,67 динара без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Добра:

  1. Набавка добара Набавка канцеларијског материјала, процењене вредности 500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом.

Планом јавних набавки за 2018. годину у делу услуге планирана је Набавка услуга број 1.2.4 летње одржавање путева и улица, с обзиром на то да је врста посла према општем речнику набавки дефинисана као радови ова набавка се брише из дела Услуге и додаје у део Радови без осталих промена.

Бришу се следеће набавке:

  1. Набавка радова – Наставак радова на канализационој инсталацији отпадних вода у насељеном месту Алибунар, Блок 5 – 1. фаза;
  2. Набавка услуга – Анализа утицаја полена на територији општине Алибунар.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Душан Дакић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81