Службени лист општине Алибунар

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Слжбени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016), као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016), Кадровског плана Општинске управе општине Алибунар, на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године донело је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар, број 010-16/2016-03-02 од 30.11.2016. године, 010-2/2017-03 од 30.06.2017. године, 010-3/2017-04 од 16.11.2017. године, 010-4/2017-04 од 15.12.2017. године и 011-3/2018-04 од 22.06.2018. године (у даљем тексту: Правилник):

У Одељењу за привреду, јавне службе и развој:

 1. Мењају се услови радног места ''Начелник Одељења'', тако да посебни услови гласе: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет). У опису посла додаје се: обезбђеује рад, односно пружа неопходне податке за рад Комисији за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини општине Алибунар, Комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар и Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода.
 2. За радно место ''Послови локално-економског развоја'', број извршилаца 1, звање: САВЕТНИК, а посебни услови треба да гласе: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

У Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове:

 1. Мењају се услови радног места ''Начелник Одељења'' тако да посебни услови гласе: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-        руководи и координира радом Одељења;

-        одговоран је за законитост, правилан и благовремени рад Одељења;

-        даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;

-        припрема предлоге општих аката из делокруга Одељења;

-        доноси и потписује акта из делокруга Одељења;

-        обезбеђује административне послове и стручну помоћ Општинском савету за безбедност саобраћаја на путевима;

-        обезбеђује техничко регулисање саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима, преглед и оверу техничке документације за одржавање општинских путева и улица у насељу пре почетка извођења радова и издавања аката о пријему радова;

-        обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

 1. Уводи се ново радно место у Одељењу: ''Послови грађевинарства и заштите животне средине'', број извршилаца: 1, звање: САВЕТНИК, посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-        води управни поступак у области животне средине;

-        израђује мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја плана и програма на животну средину;

-        води управни поступак у области издавања интегрисане дозволе у контроли утицаја и загађивања животне средине;

-        води управни поступак у области управљања отпадом;

-        учествује у изради ревизије Локалног плана управљања отпадом на подручју општине Алибунар и прати и стара се о његовом спровођењу;

-        води управни поступак у области озакоњења објеката;

-        стара се о организацијама, субјектима на заштити животне средине;

-        стара се и обавља послове у вези заштите вода, земљишта и ваздуха од штетних материја и води катастар загађивача;

-        води евиденцију и предлаже заштиту природних и радом створених вредности животне средине;

-        обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 1. Образује се ужа организациона јединица: Одсек за инспекцијске послове, и уводи ново радно место: ''Шеф Одсека и грађевинско-комунални инспектор'', број извршилаца: 1, звање: САМОСТАЛНИ САВЕТНИК, посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, положен испит за инспектора и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-        организује, обједињава и усмерава рад у Одсеку;

-        обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга Одсека;

-        распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ;

-        врши послове надзора над спровођењем закона и других прописа из области Одсека;

-        води управни поступак из области грађевинарства и области комуналних делатности;

-        води усмене расправе;

-        врши надзор над изградњом објеката за које одобрење за градњу издаје Општинска управа;

-        открива бесправну градњу;

-        подноси захтев за покретање прекршајног поступка и других поступака, у складу са прописима;

-        пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и даје стручна објашњења;

-        предузима превентивне мере, укључујући обавештавање субјекта инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа;

-        указује субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања;

-        опомиње субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у будућности;

-        обавља послове надзора одржавања чистоће у насељеним местима, одржавању и заштити зелених површина, одржавању и коришћењу комуналних објеката;

-        врши контролу извођења радова на јавним површинама, контролу заузећа јавних површина, контролу над одржавањем стамбених зграда и контролу поштовања радног времена;

-        предузима мере прописане законом и општинским одлукама;

-        доноси решења, закључке и друге акте;

-        врши пријем странака и даје потребна објашњења у вези са остваривањем њихових права;

-        обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

У оквиру Одсека распоређена су радна места: ''Просветни инспектор'', број извршилаца 1, звање: САВЕТНИК; ''Инспектор заштите животне средине'', број извршилаца 1, звање: САВЕТНИК; ''Порески инспектор'', број извршилаца: 1, звање: САВЕТНИК; ''Послови грађевинске, комуналне и саобраћајне инспекције'', извршилаца 3, звање: САРАДНИК.

 1. Брише се организациона јединица: Одсек за стамбено-комунална питања, и радно место: ''Шеф Одсека''.

Кабинет председника општине Алибунар:

Састављен је од радних места:

 1. Помоћник председника општине за инвестиције и развој локалне самоуправе, број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из области организационих наука у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

Опис послова: покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљење из области развоја општине, прати стање у области регионалног развоја и локалне самоуправе и предлаже председнику општине предузимање одређених мера ради побољшања стања у областима за које је задужен; обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Помоћник председника општине за финансије и буџет, број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из области организационих наука у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци.

Опис послова: прати финансијско стање обвезника локалних јавних прихода и реализацију извршења обавеза, оучествује у изради елемената финансијске политике у делу планирања прихода и расхода локалних обавеза, обавља и друге послове из надлежности по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Помоћник председника општине за друштвене делатности, број извршилаца: 1

Посебни услови: II степен школске спреме или средња стручна спрема, једна година радног искуства.

Опис послова: прати стање из области друштвених делатности као и сарадњу општине са организацијама друштвене делатности, пружа иницијативу и даје мишљење из области.

 1. Радно место: ''Шеф Кабинета'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК,

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, положен приправнички испит и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-        руководи, координира и организује рад запослених у Кабинету председника општине,

-        координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности председника општине,

-        стара се о благовременом обављању послова у кабинету,

-        прати текуће активности председника општине,

-        врши послове у вези са протоколарним обавезама председника општине,

-        припрема програме посета и обавља друге послове у вези свечаности и манифестација,

-        припрема документацију у вези протоколарних обавеза председника општине и других функционера у органима општине,

-        води календар догађаја,

-        прати писање дневне и периодичне штампе о догађајима у општини,

-        обавља послове у вези сарадње са другим општинама, организацији и боравку домаћих и страних делегација и посета,

-        обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Административно-документациони послови'', извршилаца: 1, звање: САРАДНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-        обавља документационе послове и послове административног карактера у вези седница и састанака које организује председник општине,

-        врши састављање поднесака, извештаја и других аката за потребе председника општине и начелника Општинске управе,

-        води евиденцију писама о намерама у вези инвестиција и потенцијалних улагања упућених председнику општине,

-        обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Административно-технички послови'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до четири године једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-        послови административног карактера у вези седница и састанака које организје председник општине,

-        саставља списе, дописе, поднеске за потребе председника општине,

-        обавља и друге послове по налогу председника општине, и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Послови становања и енергетске ефикасности'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до четири године једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-        прикупља податке од грађана у вези стамбене делатности, енергетске ефикасности и редовно извештава председника у вези области за које је задужен,

-        даје препоруке у вези становања, енергетске ефикасности и области урбанизма, просторног планирања и грађевинарства,

-        обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Послови односа са јавношћу'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до четири године једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис посла:

-        редовно извештава јавност о раду и активностима председника општине и других органа, организација и служби општине,

-        организује скупове за медије (конференције за новинаре) и друге медијске догађаје,

-        остварује интерну и екстерну комуникацију,

-        организује израду промотивних материјала,

-        обавља и друге послове по налогу: председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Административни послови'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, положен приправнички испит и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис посла:

-        послови административног карактера у вези седница и састанака које организује председник општине,

-        саставља дописе, поднеске за потребе председника општине и зтаменика председника,

-        пружа подршку локалној самоуправи у пословима утврђивања броја, социјалног статуса и приоритетних проблема локалне ромске заједнице,

-        прикупља и анализира податке о социо-економским потребама, као основу за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома,

-        успоставља сарадњу, комуникацију и пружа подршку локалним организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома на локалном нивоу, као и установама у области образовања, културе и социјалне заштите,

-        пружа подршку локалној самоуправи у промоцији укључивања припадника ромске заједнице у области запошљавања, образовања, здравства, социјалне заштите и становања,

-        обавља и друге послове по налогу: председника општине, заменика председника општине, помоћника председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Канцеларијски послови'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ РЕФЕРЕНТ

Посебни услови: стечено средње образовање, једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис посла:

-        саставља дописе, поднеске за потребе председника општине,

-        врши отпремање списа и материјала путем писарнице Општинске управе,

-        обавља телефонске разговоре и заказује састанке председника општине са трећим лицима,

-        обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета, председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 2.

У складу са чланом 44. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи, у члану 9. Правилника додаје се став 4. који гласи: ''У Кабинету председника општине пријем у радни однос врши се по налогу председника општине, обзиром да председник усмерава и услађује рад Општинске управе.''

У члану 6. Правилника додаје се став 4. који гласи: ''Запослени на службеним радним местима у Општинској управи општине Алибунар, који су у радном односу на неодређено време, дужни су да имају положен државни стручни испит у складу са чланом 131. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.''

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 011-4/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba