gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Јаношик

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАНОШИК

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 290,000.00 0.00 290,000.00  
4211 Трошкови платног промета 10,000.00   10,000.00  
4212 Енергетске услуге 170,000.00 0.00 170,000.00  
4213 Комуналне услуге 100,000.00 0.00 100,000.00  
4214 Услуге комуникације 10,000.00 0.00 10,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 586,000.00 0.00 586,000.00  
4235 Стручне услуге 516,000.00 0.00 516,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000.00 0.00 20,000.00  
4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80,000.00 0.00 80,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 30,000.00   30,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 430,000.00 0.00 430,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 350,000.00 0.00 350,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 80,000.00 0.00 80,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 170,000.00 0.00 170,000.00  
4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 40,000.00 0.00 40,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене 30,000.00 0.00 30,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 204.000.00   204.000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00  
5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,820,000.00 0.00 1,820,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Иван Листмајер, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81