gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Измена програма пословања – Ребаланс финансијског плана Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар за 2018. годину

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

за 2018. годину

КОЈЕ ЈЕ ЗАПОЧЕЛО СТАТУСНУ ПРОМЕНУ ПРИПАЈАЊА

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПОСЛОВНА БАНКА: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД

ДЕЛАТНОСТ: 42.11

МАТИЧНИ БРОЈ: 08407487

Алибунар, јул 2018. године

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Јавног предузећа за путеве и изградњу ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

за 2018. годину

А. ПРИХОДИ

 1. Субвенција из буџета Општине ........................................ 1.500.000,00
 2. Сопствени приходи од вршења поверених послова ....... 1.619.300,00

УКУПНО ПРИХОДИ: 1+2:                                      3.119.300,00

Б. РАСХОДИ

I. ЗАРАДЕ

 1. Зараде в.д.директора .......................................................... 1.320.000,00
 2. Зараде запослених по Уговори о поверавању послова ... 1.474.000,00

УКУПНО ЗАРАДЕ (1+2):                                         2.794.000,00

II.1 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-1

 1. Ел.енергија посл.прост. ......................................................   5.000,00
 2. Гас пос.простор ...................................................................   5.000,00
 3. Телефони ............................................................................. 20.000,00
 4. Комуналије ........................................................................... 20.000,00
 5. Канцеларијски материјал .................................................... 20.000,00
 6. Гориво за аутомобил ........................................................... 85.000,00
 7. Дневнице – Надзорни одбор ............................................... 20.000,00
 8. Платни промет .....................................................................   5.000,00

       Света II.1.: 180.000,00

II.2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-2

Ел.енергија посл.прост. ............................................................. 22.000,00

Гас посл.простор ........................................................................   1.000,00

Телефони .................................................................................... 11.000,00

Канцеларијски материјал ........................................................... 17.000,00

Гориво за службени аутомобил ................................................. 20.000,00

Дневнице – Надзорни одбор ...................................................... 35.000,00

Платни промет – провизија ........................................................   3.000,00

ПТТ трошкови ..............................................................................   6.600,00

Репрезентација ...........................................................................   9.700,00

Порези .........................................................................................  10.000,00

Таксе ............................................................................................  10.000,00

         Свега II.2.:  145.300,00

УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (II.1. + II.2.) .........................................    325.300,00

УКУПНО РАСХОДИ Б (I + II.1. + II.2.) .................................................... 3.119.300,00

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ УКУПНО (А) ......................................................................... 3.119.300,00

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (А.1.) ..................................................... 1.500.000,00

ПРИХОСИ СОПСТВЕНИ (А.2.) .................................................. 1.619.300,00

РАСХОДИ УКУПНО (Б) .......................................................................... 3.119.300,00

А. РАСХОД СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА Б I.1 + Б II.1.) ..............  1.500.000,00

Б.РАСХОД ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА (Б I.2 + Б II.2)..... 1.619.300,00

В.Д. директора

Божидар Пајевић, с.р.

Председник Надзорног одбора

Октавијан Брошћанц, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81