gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Прва измена и допуна финансијског плана Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар за 2018. годину

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1.830.000,00 0,00 1.830.000,00  
4111 Плате, додаци и накнаде запослених 1.830.000,00   1.830.000,00  
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 340.000,00 0,00 340.000,00  
4121 Доприноси за ПИО 220.000,00   220.000,00  
4122 Доприноси за здравствено осигурање 100.000,00   100.000,00  
4123 Допринос за незапосленост 20.000,00   20.000,00  
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 80.000,00 0,00 80.000,00  
4131 Накнаде у натури 80.000,00   80.000,00  
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 100.000,00 0,00 100.000,00  
4143 Отпремнине и помоћи 60.000,00   60.000,00  
4144 Помоћ у медицинском лечењу 40.000,00   40.000,00  
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 100.000,00 0,00 100.000,00  
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. РАС. 60.000,00 0,00 60.000,00  
4161 Награде запосленима и остали расходи 60.000,00   60.000,00  
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 819.000,00 0.00 819.000,00  
4211 Трошкови платног промета 15,000.00   15,000.00  
4212 Енергетске услуге 400,000.00   400,000.00  
4213 Комуналне услуге 110,000.00   110,000.00  
4214 Услуге комуникације 180,000.00   180,000.00  
4215 Трошкови осигурања 104,000.00   104,000.00  
4219 Остали трошкови 10.000,00   10.000,00  
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 990.000,00 0.00 990.000,00  
4221 Трошкови службених путовања у земљи 80.000,00   80.000,00  
4222 Трошкови службених путовања у иностран. 10.000,00   10.000,00  
4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 900.000,00   900.000,00  
4229 Остали трошкови транспорта 0,00   0,00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 450.000,00 0.00 450.000,00  
4231 Административне услуге     0,00  
4232 Компјутерске услуге 10.000,00   10.000,00  
4233 Услуге образ.и усавршавања запослених 130.000,00   130.000,00  
4234 Услуге информисања 70,000.00   70,000.00  
4235 Стручне услуге 60,000.00   60,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 70,000.00   70,000.00  
4237 Репрезентација 90,000.00   90,000.00  
4239 Остале опште услуге 20,000.00   20,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50,000.00 0.00 50,000.00  
4241 Пољопривредне услуге     0,00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 0.00   0.00  
4249 Остале специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 300,000.00 0.00 300,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 165,000.00   165,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 135,000.00   135,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 940,000.00 0.00 940,000.00  
4261 Административни материјал 90,000.00   90,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 580.000,00   580.000,00  
4268 Материјал за одржавање хигијене и угос 150.000,00   150.000,00  
4269 Материјал за посебне намене 120,000.00   120,000.00  
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0,00 0,00 0,00  
4442 Казне за кашњење 0,00   0,00  
465112 Остале текуће дотације по закону 208.000,00   208.000,00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 25,000.00 0.00 25,000.00  
4821 Остали порези 0,00   0,00  
4822 Обавезне таксе 25.000,00   25.000,00  
4823 Новчане казне     0,00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 6.292.000,00   6.292.000,00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 249.000,00 0.00 249.000,00  
5121 Опрема за копнени саобраћај     0,00  
5122 Административна опрема 249,000.00   249,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 249,000.00 0.00 249,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 6.541,000.00 0.00 6.541,000.00  

ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 200.000,00   200.000,00  
4234 Услуге информисања   50.000,00    
4237 Репрезентација 1.380.000,00   1.380.000,00  
4239 Остале опште услуге 740.000,00   740.000,00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.951.000,00 150.000,00 3.101.000,00  
4242 Услуге образовања, културе и спорта 2.901.000,00 150.000,00 3.051.000,00  
4249 Остале специјализоване услуге 50.000,00   50.000,00  
  УКУПНО 5.271.000,00 200.000,00 5.471.000,00  

КУПОВИНА ЗВУЧНИКА

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 490.000,00 0,00 490.000,00  
512241 Електронска опрема 490.000,00   490.000,00  
  УКУПНО 490.000,00 0,00 490.000,00  
  УКУПНО 12.302.000,00 200.000,00 12.502.000,00  

В.Д. ДИРЕКТОРА

Оливера Цицовић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81