gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Прва измена и допуна финансијског плана Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар за 2018. годину

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
АПВ/ Република УКУПНО  
 
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 5.832.000,00 0,00 0,00 5.832.000,00  
4111 Плате, додаци и накнаде запослених 5.832.000,00     5.832.000,00  
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.044.000,00 0,00 0,00 1.044.000,00  
4121 Доприноси за ПИО 700.000,00     700.000,00  
4122 Доприноси за здравствено осигурање 300.000,00     300.000,00  
4123 Допринос за незапосленост 43.800,00     43.800,00  
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00  
4131 Накнаде у натури 20.000,00     20.000,00  
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00  
4141 Исплата накнада за време одс.са посла       0,00  
4142 Расходи за образовање деце запослених       0,00  
4143 Отпремнине и помоћи 50.000,00     50.000,00  
4144 Помоћ запосленим или члану уже породице 170.000,00     170.000,00  
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00  
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. РАС. 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00  
4161 Награде запосленима и остали расходи 160.000,00     160.000,00  
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00  
4211 Трошкови платног промета 10,000.00     10,000.00  
4212 Енергетске услуге 140,000.00     140,000.00  
4213 Комуналне услуге 40,000.00     40,000.00  
4214 Услуге комуникације 90,000.00     90,000.00  
4215 Трошкови осигурања 185,000.00     185,000.00  
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00  
4221 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 0,00   20.000,00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00  
4231 Административне услуге       0,00  
4232 Компјутерске услуге 30.000,00     30.000,00  
4233 Услуге образ.и усавршавања запослених 20.000,00     20.000,00  
4234 Услуге информисања 5.000.00     5.000.00  
4235 Стручне услуге 0.00     0.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000.00     20,000.00  
4237 Репрезентација 140,000.00     140,000.00  
4239 Остале опште услуге 50,000.00     50,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 70,000.00 0,00 0,00 70,000.00  
4241 Пољопривредне услуге       0,00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 50.000.00     50.000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 20,000.00     20,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 60,000.00 0,00 0,00 60,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 50,000.00     50,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 10,000.00     10,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 115,000.00 0,00 0,00 115.000,00  
4261 Административни материјал 30,000.00     30,000.00  
4263 Материјал за образ.и усавршав.запослених 5.000,00     5.000,00  
4264 Материјал за саобраћај 40.000,00     40.000,00  
4268 Материјал за одржавање хигијене и угос 20.000,00     20,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 20,000.00     20.000,00  
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00  
4442 Казне за кашњење 10.000,00     10.000,00  
465112 Остале текуће дотације по закону 685.000,00     6858.000,00  
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 0,00 0,00 0,00  
4819 Дотац.осталим непрофит.инстит.-спорт       0,00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 5,000.00 0,00 0,00 5.000,00  
4821 Остали порези       0,00  
4822 Обавезне таксе 5.000,00     5.000,00  
4823 Новчане казне       0,00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 9.121.000,00 0,00 0,00 9.121.000,00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00  
5121 Опрема за копнени саобраћај       0,00  
5122 Административна опрема 50,000.00     50.000,00  
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 80.000,00 0,00 65.000,00 145.000,00  
5151 Књиге у библиотеци 80.000,00 0,00 65,000,00 145.000,00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 130,000.00 0,00 65.000,00 195.000,00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 9.251,000.00 0,00 65.000,00 9.316.000,00  

Д И Р Е К Т О Р

Љиљана Ранковић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81