gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Радног тела за сарадњу са органима Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и државним органима

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године, доноси:

Р  Е  Ш  Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА САРАДЊУ СА ОРГАНИМА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

И ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

I

Образује се Радно тело за сарадњу са органима Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и државним органима.

II

У Радно тело за сарадњу са органима Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и државним органима именују се:

 1. Биљана Враговић, секретар Скупштине општине – председник,
 2. Персида Глигоријев – члан,
 3. Весна Стојиљковић – члан,
 4. Биљана Грбић – члан,
 5. Драган Ратковић – члан,
 6. Корнелија Берлован – члан,
 7. Бојана Станковић – члан,
 8. Јована Максимовић – члан,
 9. Зорица Вујновић – члан,
 10. Јован Томић – члан,
 11. Цветана Радуловћ Кожокари – члан,
 12. Анета Самоила – члан,
 13. Мића Ковачевић – члан,
 14. Коса Николић – члан,
 15. Снежана Степановић  - члан,
 16. Александар Тот – члан,
 17. Зорел Рујан.

III

Задатак Радног тела је да, у складу са обавезама прописаним Законом о локалној самоуправи, као и другим прописима, сарађује са органима Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и државним органима и да им пружи сву неопходну документацију и обавештења на њихов захтев, или на основу одредаба позитивних прописа.

IV

Мандат Радног тела је четири године.

Председник и чланови Радног тела могу бити разрешени и пре истека времена на које су именовани.

V

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-105/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81