gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о стављању ван снаге Решења о образовању Радног тела за праћење ефеката општинских одлука

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године, доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ

РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА

  1. Ставља се ван снаге Решење о образовању радног тела за праћење ефеката општинских одлука (''Службени лист општине Алибунар'', број 24/2015).
  2. Стављањем ван снаге Решења из тачке 1. овог Решења престаје мандат председнику и члановима Радног тела.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-104/2018/04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81