gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Савета за миграције општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године, доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

У Савету за миграције у Општини Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Предраг Белић, председник општине Алибунар – председник,
 2. Вишња Стефановић Диклић, начелница Општинске управе општине Алибунар – члан,
 3. Јован Томић, повереник за избеглице и миграције – члан и координатор Савета,
 4. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар – члан,
 5. Јездимир Рачић, командир ПС Алибунар – члан,
 6. Мерима Ника, педагошки асистент за рад са децом ромске националности – члан,
 7. др Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар – члан,
 8. Даница Чанчаревић, представник Црвеног крста Србије - члан.

II

У Савет миграције  у Општини Алибунар именују се :

 1. Душан Дакић, председник општине Алибунар – председник,
 2. Вишња Стефановић Диклић, начелница Општинске управе општине Алибунар – члан,
 3. Јован Томић, повереник за избеглице и миграције – члан и координатор Савета,
 4. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар – члан,
 5. Јездимир Рачић, командир ПС Алибунар – члан,
 6. Мерима Ника, педагошки асистент за рад са децом ромске националности – члан,
 7. др Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар – члан,
 8. Даница Чанчаревић, представник Црвеног крста Србије - члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Савета мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Савета  мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Савета.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-103/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81