gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Савета за образовање, културу и омладину општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године, доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Савету за образовање, културу и омладину Општине Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Адриана Сфера – председник,
 2. Оливера Дадић – заменик председника,
 3. Саша Лекић – члан,
 4. Милијана Богдановић – члан,
 5. Станиша Бањанин – члан,
 6. Георге Јон – члан,
 7. Миленко Лазаров – члан.

II

У Савет за образовање, културу и омладину  Општине Алибунар именују се :

 1. Оливера Дадић – председник,
 2. Верка Лалић – заменик председника,
 3. Родика Алмажан – члан,
 4. Андреа Бораћ  – члан,
 5. Биљана Цицовић – члан,
 6. Снежана Овлушки Влачић – члан,
 7. Биљана Маљковић Кузманов – члан,
 8. Гордана Стојановић – члан,
 9. Адријан Јерина – члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Савета мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Савета  мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године, и трајаће најдуже до истека мандата Савета.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-99/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81