gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Савета за безбедност општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године, доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Савету за безбедност Општине Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Предраг Белић - председник,
 2. Синиша Гавранчић  - заменик председника,
 3. Неђељко Коњокрад, посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине,
 4. Др Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар,
 5. Маријана Трифу, старешина судске јединице у Општини Алибунар,
 6. Бранислава Тодоров, старешина органа за прекршаје у Општини Алибунар,
 7. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар,
 8. Саша Лекић, директор Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар,
 9. Јездимир Рачић, командир Полицијске станице Алибунар.

II

У Савет за безбедност  Општине Алибунар именују се :

 1. Душан Дакић, председник Општине Алибунар - председник,
 2. Милан Ћурувија, заменик председника Општине  - заменик председника,
 3. Неђељко Коњокрад, председник Скупштине општиене - члан,
 4. Др Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар,
 5. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар,
 6. Саша Лекић, директор Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар,
 7. Јездимир Рачић, командир Полицијске станице Алибунар.

III

Председнику, заменику председника и члановима Савета мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Савета  мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године, и трајаће најдуже до истека мандата Савета.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-98/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81