gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Савета за младе општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),  и члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године, доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Савету за младе Општине Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Горан Шаула са функције председника Савета за младе Општине Алибунар,
 2. Давор Петровић са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
 3. Оливера Цицовић са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
 4. Адина Греоњанц са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
 5. Стефан Митић са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
 6. Ђурица Кашлер са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
 7. Дејана Швихран са функције члана Савета за младе Општине Алибунар.

II

У Савет за младе Општине Алибунар именују се :

 1. Горан Субин на функцију  председника Савета за младе Општине Алибунар,
 2. Игор Белобрк на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
 3. Љиљана Кукић на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
 4. Зоран Кузманов на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
 5. Александра Ранковић на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
 6. Јон Ардељан на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
 7. Милош Ђурковић на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
 8. Филип Мунћан на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
 9. Габриел Герга на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар.

III

Председнику, заменику председника и члановима Савета мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Савета мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године, и трајаће најдуже до истека мандата Савета.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-96/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81