gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за равноправност полова општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Комисији за равноправност полова Општине Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Данијела Дамјанов - председник,
 2. Славиша Белча - члан,
 3. Мирјана Весовић - члан,
 4. Стеван Дмитровић - члан,
 5. Милан Стојсављевић - члан,
 6. Павел Хрћан - члан.

II

У Комисију за равноправност полова Општине Алибунар именују се :

 1. Вукоман Стојановић - председник,
 2. Сања Жебељан – заменик председника,
 3. Викториа Секешан - члан,
 4. Ануца Поткоњак - члан,
 5. Маријана Попов - члан,
 6. Милуша Хрћан – члан,
 7. Ирина Скумпија – члан,
 8. Марина Димитрије – члан,
 9. Мила Данчу – члан,
 10. Олга Глишић – члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. годин,е и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-95/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81