gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и постављењу команданта, заменика команданта и члана Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2011) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 24. седници од 31. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА И ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције у Штабу за ванредне ситуације Општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) следећа лица:

  1. Предраг Белић функције команданта Штаба;
  2. Бошко Тијанић, функције заменика команданта Штаба;
  3. Синиша Гавранчић, функције члана Штаба.

Члан 2.

ПОСТАВЉАЈУ СЕ на функције у Штабу следећа лица:

  1. Душан Дакић, председник општине Алибунар, на функцију команданта Штаба;
  2. Милан Ћурувија, заменик председника општине Алибунар, на функцију заменика команданта Штаба;
  3. Неђељко Коњокрад, председник Скупштине општине Алибунар, на функцију члана Штаба.

Члан 3.

Разрешенима са функције у Штабу мандат престаје даном разрешења, односно 31. јула 2018. године.

Постављенима на функције у Штабу мандат почиње да тече од дана постављења, односно од 31. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Штаба.

Члан 4.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-91/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81