gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Локална самоуправа
 • Службени лист
 • СЛ 2018/25
 • Решење о образовању Комисије за утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног основа на територији општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног основа на територији општине Алибунар

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008, 41/2009 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА ЗАКУПА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ И ВИСИНЕ НАКНАДЕ

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Образује се Комисија за утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног основа на територији општине Алибунар.

II

У Комисију за утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног основа на територији општине Алибунар именују се:

 1. Зоран Стојиљковић  – председник,
 2. Оливер Филиповић – заменик председника,
 3. Мила Данчу  – члан,
 4. Дину Лотреан  – члан,
 5. Зорана Братић – члан,
 6. Никола Видеканић – члан.

III

Задатак Комисије је да утврди цене закупа државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по праву пречег закупа, за јавно надметање и за коришћење државног пољопривредног земљишта без правног основа, у складу са Законом.

IV

Мандат Комисије је четири године, почевши од дана именовања, односно од 31. јула 2018. године.

Председник, заменик председника и чланови Комисије могу бити разрешени и пре истека мандата.

V

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-90/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81