gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника, азменика председника и чланова Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008, 41/2009 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

            У Комисији за израду годишењег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар разрешвају се:

 1. Зоран Стојиљковић на функцију председника,
 2. Милица Дошлић на функцију заменика председника,
 3. Урош Јанковић на функцију члана,
 4. Милан Станков на функцију члана,
 5. Јасна Пурић на функцију члана,
 6. Душко Веља на функцију члана,
 7. Јелена Бубало на функцију члана,
 8. Милкица Бојанић на функцију члана,
 9. Маја Митровић на функцију члана,
 10. Дорина Олар на функцију члана
 11. Славица Радуновић на функцију члана,
 12. Дејан Старчевић на функцију члана.

II

У Комисију за израду годишењег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар именују се:

 1. Зоран Стојиљковић  на функцију председника,
 2. Славица Радуновић  на функцију заменика председника,
 3. Урош Јанковић на функцију члана,
 4. Маја Митровић  на функцију члана,
 5. Петар Ардељан  на функцију члана,
 6. Дорина Олар на функцију члана,
 7. Милан Станков на функцију члана,
 8. Драгослав Петровић  на функцију члана,
 9. Никола Хочевар на функцију члана,
 10. Драган Гајић  на функцију члана,
 11. Михајло Јовановић на функцију члана,
 12. Дане Радојевић на функцију члана,
 13. Ђорђе Петронијевић на функцију члана.

III

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-88/2018-04.

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81