gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Комисије за преставке и предлоге Скупштине општине Алибунар

На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, администртивна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 24. седници од 31. јула 2018. године доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Комисији за представке и предлоге Скупштине општине Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Синиша Гавранчић – председник,
 2. Јасна Пурић – заменик председника,
 3. Петар Мохан – члан,
 4. Славиша Белча – члан,
 5. Небојша Јакимов – члан.

II

У Комисију за за представке и предлоге Скупштине општине Алибунар бирају се:

 1. Неђељко Коњокрад – председник,
 2. Слободан Павловић – заменик председника,
 3. Петар Мохан – члан,
 4. Славиша Белча – члан,
 5. Драгана Коматина  – члан

III

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-87/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81