gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Савета за буџет и финансије Скупштине општине Алибунар

На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, администртивна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 24. седници од 31. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Савету за буџет и финансије Скупштине општине Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Ивана Нешић – председник,
 2. Синиша Гавранчић – заменик председника,
 3. Аурел Мургу – члан,
 4. Јасна Пурић – члан,
 5. Стеван Пенца – члан.

II

У Савет за буџет и финансије Скупштине општине Алибунар бирају се:

 1. Неђељко Коњокрад – председник,
 2. Аурел Мургу – заменик председника,
 3. Мирјана Дидановић  – члан,
 4. Небојша Јакимов – члан,
 5. Петар Мохан   – члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Савета мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Савета мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године, и трајаће најдуже до истека мандата Савета.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-83/2018-04

У Алибунару, 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81