gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања (''Служебни гласник Републике Србије'', број 72/2009 и 52/2011, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 32. Закона о локланој самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и члана 117.  Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници од 31. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције чланова Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар изабраних из реда представника оснивача:
  1. Јасмина Богдановић,
  2. Јелена Бубало.
  3. Славица Диклић,
  4. Оливера Настановић.
  1. ИМЕНУЈУ СЕ на функцију чланова Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача:
  1. Мандат разрешених чланова престаје даном разрешења, а мандат новоименованих чланова Управног одбора почиње даном именовања, односно од 31. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Управног одбора.
  2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-26/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81