gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''1.мај'' Владимировац

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на својој 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''1. МАЈ'' ВЛАДИМИРОВАЦ

 1. У Школски одбор Основне школе ''1.мај'' Владимировац именују се:

Из реда представника оснивача:

 1. Драгана Линдо,
 2. Иво Торбица,
 3. Викторија Секешан.

Из реда представника запослених:

 1. Петар Бокшан,
 2. Јелена Анћуфејев,
 3. Бранка Вуковић.

Из реда представника родитеља:

 1. Даријан Нанић,
 2. Марија Милетић,
 3. Данијела Секешан.
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 31. јула 2018. године.
 2. Избором нових чланова Школског одбора престаје мандат члановима који су до сада обављали функцију у Школском одбору.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-20/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81