gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР

I

Разрешавају се функције у Управном одбору Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар:

 1. Илија Пенца – председник – представник оснивача,
 2. Горан Марган – члан – представник оснивача,
 3. Богдан Павловић– члан – представник оснивача,
 4. Александра Николић  – члан – представник запослених,
 5. Мирјана Стојановић  – члан – представник запослених.

II

У Управни  одбор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар именују се:

 1. Илија Пенца  – председник – представник оснивача,
 2. Горан Марган  – члан – представник оснивача,
 3. Миленко Лазаров – члан – представник оснивача,
 4. Александра Николић  – члан – представник запослених,
 5. Мирјана Стојановић  – члан – представник запослених.

III

            Мандат новоименованог председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар трајаће надјуже до истека мандата Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.

IV

            Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-81/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81