gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар

На основу члана 41. Закона о култури (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 13/2016 и 30/2016–испр.) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР

I

Разрешавају се функције у Управном одбору Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар:

  1. Тамара Кузманов – председник, представник оснивача,
  2. Оливера Дадић – члан, представник оснивача,
  3. Бранка Жебељан – члан, представник запослених.

II

У Управни одбор Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар именују се:

  1. Ивана Љевнајић – председник, представник оснивача,
  2. Оливера Дадић – члан, представник оснивача,
  3. Бранка Жебељан – члан, представник запослених.

III

Мандат новоименованог председника и чланова Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар траје четири године, а почиње да тече од дана именовања.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-15/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81