gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Алибунар

На основу 137. став 1. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013–др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015и 113/2017–др.закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

I

Разрешавају се функције у Надзорном  одбору Дома здравља Алибунар:

  1. Горан Марган – председник, представник оснивача,
  2. Илија Пенца – члан, представник оснивача,
  3. Светлана Бокун – члан, представник запослених,

II

У Управни  одбор Дома здравља Алибунар именују се:

  1. Космин Дулуж – председник, представник оснивача,
  2. Драган Ратковић – члан, представник оснивача,
  3. Светлана Бокун – члан, представник запослених.

III

Мандат новоименованог председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Алибунар трајаће најдуже до истека мандата Надзорног одбора Дома здравља Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-80/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81