gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар''

На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ

''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

I

Разрешавају се функције у Надзорном одобру Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'':

  1. Лери Менгер са функције председника,
  2. Богдан Станков са функције члана,
  3. Јовица Марков са функције члана.

II

У Надзорни одбор Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' именују се:

  1. Верица Стојшин на функцију председника,
  2. Флавија Даља на функцију члана,
  3. Емил Жужа на функцију члана.

III

Мандат новоименованог председника и чланова Надзорног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' трајаће најдуже до истека мандата Надзорног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'', а почиње да тече од дана именовања.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-14/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81